ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی خلیل زاده، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، حسین رحیم پور بناب، (1391). سنگ نگاری و زمین شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 175. magiran.com/p1091687
H. Khalilzadeh, A. A. Calagari, A. Abedini, H. Rahimpour, Bonab, (2013). Petrography and Geochemistry of Boket Residual Ores, NE Ajabshir, East-Azarbaijan Province, Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 175. magiran.com/p1091687
هادی خلیل زاده، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، حسین رحیم پور بناب، سنگ نگاری و زمین شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران. فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 175. magiran.com/p1091687
H. Khalilzadeh, A. A. Calagari, A. Abedini, H. Rahimpour, Bonab, Petrography and Geochemistry of Boket Residual Ores, NE Ajabshir, East-Azarbaijan Province, Iran, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 175. magiran.com/p1091687
هادی خلیل زاده، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، حسین رحیم پور بناب، "سنگ نگاری و زمین شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 175. magiran.com/p1091687
H. Khalilzadeh, A. A. Calagari, A. Abedini, H. Rahimpour, Bonab, "Petrography and Geochemistry of Boket Residual Ores, NE Ajabshir, East-Azarbaijan Province, Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 175. magiran.com/p1091687
هادی خلیل زاده، علی اصغر کلاگری، علی عابدینی، حسین رحیم پور بناب، (1391). 'سنگ نگاری و زمین شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.175. magiran.com/p1091687
H. Khalilzadeh, A. A. Calagari, A. Abedini, H. Rahimpour, Bonab, (2013). 'Petrography and Geochemistry of Boket Residual Ores, NE Ajabshir, East-Azarbaijan Province, Iran', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.175. magiran.com/p1091687
هادی خلیل زاده؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ حسین رحیم پور بناب. "سنگ نگاری و زمین شیمی کانسنگ های بازماندی بوکت، شمال خاور عجب شیر، استان آذربایجان شرقی، ایران". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 175. magiran.com/p1091687
H. Khalilzadeh; A. A. Calagari; A. Abedini; H. Rahimpour; Bonab. "Petrography and Geochemistry of Boket Residual Ores, NE Ajabshir, East-Azarbaijan Province, Iran", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 175. magiran.com/p1091687
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال