ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ئارام بایت گل، نصرالله عباسی، اسدالله محبوبی، رضا موسوی حرمی، هادی امین رسولی، (1391). تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 185. magiran.com/p1091688
A. Bayat Gol, N. Abbassi, A. Mahboubi, R. Moussavi, Harami, H. Amin Rasouli, (2013). Facies Analysis and Environmental Interpretation of Planolites and Palaeophycus Trace Fossils from Paleozoic Sediments of Mid-Iran Zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 185. magiran.com/p1091688
ئارام بایت گل، نصرالله عباسی، اسدالله محبوبی، رضا موسوی حرمی، هادی امین رسولی، تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی. فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 185. magiran.com/p1091688
A. Bayat Gol, N. Abbassi, A. Mahboubi, R. Moussavi, Harami, H. Amin Rasouli, Facies Analysis and Environmental Interpretation of Planolites and Palaeophycus Trace Fossils from Paleozoic Sediments of Mid-Iran Zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 185. magiran.com/p1091688
ئارام بایت گل، نصرالله عباسی، اسدالله محبوبی، رضا موسوی حرمی، هادی امین رسولی، "تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 185. magiran.com/p1091688
A. Bayat Gol, N. Abbassi, A. Mahboubi, R. Moussavi, Harami, H. Amin Rasouli, "Facies Analysis and Environmental Interpretation of Planolites and Palaeophycus Trace Fossils from Paleozoic Sediments of Mid-Iran Zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 185. magiran.com/p1091688
ئارام بایت گل، نصرالله عباسی، اسدالله محبوبی، رضا موسوی حرمی، هادی امین رسولی، (1391). 'تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.185. magiran.com/p1091688
A. Bayat Gol, N. Abbassi, A. Mahboubi, R. Moussavi, Harami, H. Amin Rasouli, (2013). 'Facies Analysis and Environmental Interpretation of Planolites and Palaeophycus Trace Fossils from Paleozoic Sediments of Mid-Iran Zone', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.185. magiran.com/p1091688
ئارام بایت گل؛ نصرالله عباسی؛ اسدالله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ هادی امین رسولی. "تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 185. magiran.com/p1091688
A. Bayat Gol; N. Abbassi; A. Mahboubi; R. Moussavi; Harami; H. Amin Rasouli. "Facies Analysis and Environmental Interpretation of Planolites and Palaeophycus Trace Fossils from Paleozoic Sediments of Mid-Iran Zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 185. magiran.com/p1091688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال