ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی جمور، سعید هاشمی طباطبایی، مرتضی صدیقی، حمید رضا نانکلی، (1391). برآورد آهنگ GPS حرکات زمین ساخت نوار شمالی تهران بزرگ با نگرشی ویژه به گسل شمال تهران، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، 211. magiran.com/p1091691
Y. Djamour, S. Hashemi Tabatabaei, M. Sedighi, H. R. Nankali, (2013). Estimation of Tectonic Slip Rate of Northern Band of Tehran by using GPS, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), 211. magiran.com/p1091691
یحیی جمور، سعید هاشمی طباطبایی، مرتضی صدیقی، حمید رضا نانکلی، برآورد آهنگ GPS حرکات زمین ساخت نوار شمالی تهران بزرگ با نگرشی ویژه به گسل شمال تهران. فصلنامه علوم زمین، 1391؛ 21(83): 211. magiran.com/p1091691
Y. Djamour, S. Hashemi Tabatabaei, M. Sedighi, H. R. Nankali, Estimation of Tectonic Slip Rate of Northern Band of Tehran by using GPS, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2013; 21(83): 211. magiran.com/p1091691
یحیی جمور، سعید هاشمی طباطبایی، مرتضی صدیقی، حمید رضا نانکلی، "برآورد آهنگ GPS حرکات زمین ساخت نوار شمالی تهران بزرگ با نگرشی ویژه به گسل شمال تهران"، فصلنامه علوم زمین 21، شماره 83 (1391): 211. magiran.com/p1091691
Y. Djamour, S. Hashemi Tabatabaei, M. Sedighi, H. R. Nankali, "Estimation of Tectonic Slip Rate of Northern Band of Tehran by using GPS", Geosciences Scientific Quarterly Journal 21, no.83 (2013): 211. magiran.com/p1091691
یحیی جمور، سعید هاشمی طباطبایی، مرتضی صدیقی، حمید رضا نانکلی، (1391). 'برآورد آهنگ GPS حرکات زمین ساخت نوار شمالی تهران بزرگ با نگرشی ویژه به گسل شمال تهران'، فصلنامه علوم زمین، 21(83)، صص.211. magiran.com/p1091691
Y. Djamour, S. Hashemi Tabatabaei, M. Sedighi, H. R. Nankali, (2013). 'Estimation of Tectonic Slip Rate of Northern Band of Tehran by using GPS', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21(83), pp.211. magiran.com/p1091691
یحیی جمور؛ سعید هاشمی طباطبایی؛ مرتضی صدیقی؛ حمید رضا نانکلی. "برآورد آهنگ GPS حرکات زمین ساخت نوار شمالی تهران بزرگ با نگرشی ویژه به گسل شمال تهران". فصلنامه علوم زمین، 21 ،83 ، 1391، 211. magiran.com/p1091691
Y. Djamour; S. Hashemi Tabatabaei; M. Sedighi; H. R. Nankali. "Estimation of Tectonic Slip Rate of Northern Band of Tehran by using GPS", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 21, 83, 2013, 211. magiran.com/p1091691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال