ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید صدرالدین شریعتی، دکتراکبر پورفرج، محمد حیدری، (1391). نقش تمدن اسلامی در توسعه گردشگری مقصدهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس قم)، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 18، 1. magiran.com/p1093812
Dr. Seyyed Sadroddin Shariati, Dr. Akbar Pourfaraj, Mohammad Heydari, (2012). The Role of Islamic Civilization in Development of Tourism in Religious Destinations (Case of Qom), Tourism Studies, 18, 1. magiran.com/p1093812
سید صدرالدین شریعتی، دکتراکبر پورفرج، محمد حیدری، نقش تمدن اسلامی در توسعه گردشگری مقصدهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس قم). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 1391؛ 18: 1. magiran.com/p1093812
Dr. Seyyed Sadroddin Shariati, Dr. Akbar Pourfaraj, Mohammad Heydari, The Role of Islamic Civilization in Development of Tourism in Religious Destinations (Case of Qom), Tourism Studies, 2012; 18: 1. magiran.com/p1093812
سید صدرالدین شریعتی، دکتراکبر پورفرج، محمد حیدری، "نقش تمدن اسلامی در توسعه گردشگری مقصدهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس قم)"، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،18 (1391): 1. magiran.com/p1093812
Dr. Seyyed Sadroddin Shariati, Dr. Akbar Pourfaraj, Mohammad Heydari, "The Role of Islamic Civilization in Development of Tourism in Religious Destinations (Case of Qom)", Tourism Studies no. 18 (2012): 1. magiran.com/p1093812
سید صدرالدین شریعتی، دکتراکبر پورفرج، محمد حیدری، (1391). 'نقش تمدن اسلامی در توسعه گردشگری مقصدهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس قم)'، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 18، صص.1. magiran.com/p1093812
Dr. Seyyed Sadroddin Shariati, Dr. Akbar Pourfaraj, Mohammad Heydari, (2012). 'The Role of Islamic Civilization in Development of Tourism in Religious Destinations (Case of Qom)', Tourism Studies, 18, pp.1. magiran.com/p1093812
سید صدرالدین شریعتی؛ دکتراکبر پورفرج؛ محمد حیدری. "نقش تمدن اسلامی در توسعه گردشگری مقصدهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس قم)". فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 18 ، 1391، 1. magiran.com/p1093812
Dr. Seyyed Sadroddin Shariati; Dr. Akbar Pourfaraj; Mohammad Heydari. "The Role of Islamic Civilization in Development of Tourism in Religious Destinations (Case of Qom)", Tourism Studies, 18, 2012, 1. magiran.com/p1093812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال