ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا فرزین، محمد شریفی تهرانی، (1391). برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی برای بلیط ورودی موزه ی ملی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 18، 49. magiran.com/p1093816
Mohammad Reza Farzin, Mohammad Sharifi Tehrani, (2012). Estimating Foreign and Domestic Visitor's Willingness to Pay for Entrance Fee to the National Museum of Iran, Tourism Studies, 18, 49. magiran.com/p1093816
محمدرضا فرزین، محمد شریفی تهرانی، برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی برای بلیط ورودی موزه ی ملی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 1391؛ 18: 49. magiran.com/p1093816
Mohammad Reza Farzin, Mohammad Sharifi Tehrani, Estimating Foreign and Domestic Visitor's Willingness to Pay for Entrance Fee to the National Museum of Iran, Tourism Studies, 2012; 18: 49. magiran.com/p1093816
محمدرضا فرزین، محمد شریفی تهرانی، "برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی برای بلیط ورودی موزه ی ملی ایران"، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،18 (1391): 49. magiran.com/p1093816
Mohammad Reza Farzin, Mohammad Sharifi Tehrani, "Estimating Foreign and Domestic Visitor's Willingness to Pay for Entrance Fee to the National Museum of Iran", Tourism Studies no. 18 (2012): 49. magiran.com/p1093816
محمدرضا فرزین، محمد شریفی تهرانی، (1391). 'برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی برای بلیط ورودی موزه ی ملی ایران'، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 18، صص.49. magiran.com/p1093816
Mohammad Reza Farzin, Mohammad Sharifi Tehrani, (2012). 'Estimating Foreign and Domestic Visitor's Willingness to Pay for Entrance Fee to the National Museum of Iran', Tourism Studies, 18, pp.49. magiran.com/p1093816
محمدرضا فرزین؛ محمد شریفی تهرانی. "برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی برای بلیط ورودی موزه ی ملی ایران". فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 18 ، 1391، 49. magiran.com/p1093816
Mohammad Reza Farzin; Mohammad Sharifi Tehrani. "Estimating Foreign and Domestic Visitor's Willingness to Pay for Entrance Fee to the National Museum of Iran", Tourism Studies, 18, 2012, 49. magiran.com/p1093816
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال