ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شهریاری، مهناز نیک آئین، مهدی حاجیان، مرضیه وحید دستجردی، اکبر حسن زاده، حسین صفاری، زهرا موسویان، نسرین واحدی، عفت شبانیان، (1391). ارزیابی سیستم های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز بیمارستان های شهر اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت، 8(5)، 782-790. magiran.com/p1094231
Ali Shahryari, Mahnaz Nikaeen, Mehdi Hajiannejad, Marzieh Vahid Dastjerdi, Akbar Hassanzadeh, Hossein Saffari, Zahra Mosavian, Nasrin Vahedi, Effate Shabanian, (2013). Evaluation of Reverse Osmosis System for Improving Water Quality Used for Dialysis Fluid, Journal of Health System Research, 8(5), 782-790. magiran.com/p1094231
علی شهریاری، مهناز نیک آئین، مهدی حاجیان، مرضیه وحید دستجردی، اکبر حسن زاده، حسین صفاری، زهرا موسویان، نسرین واحدی، عفت شبانیان، ارزیابی سیستم های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز بیمارستان های شهر اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1391؛ 8(5): 782-790. magiran.com/p1094231
Ali Shahryari, Mahnaz Nikaeen, Mehdi Hajiannejad, Marzieh Vahid Dastjerdi, Akbar Hassanzadeh, Hossein Saffari, Zahra Mosavian, Nasrin Vahedi, Effate Shabanian, Evaluation of Reverse Osmosis System for Improving Water Quality Used for Dialysis Fluid, Journal of Health System Research, 2013; 8(5): 782-790. magiran.com/p1094231
علی شهریاری، مهناز نیک آئین، مهدی حاجیان، مرضیه وحید دستجردی، اکبر حسن زاده، حسین صفاری، زهرا موسویان، نسرین واحدی، عفت شبانیان، "ارزیابی سیستم های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز بیمارستان های شهر اصفهان"، مجله تحقیقات نظام سلامت 8، شماره 5 (1391): 782-790. magiran.com/p1094231
Ali Shahryari, Mahnaz Nikaeen, Mehdi Hajiannejad, Marzieh Vahid Dastjerdi, Akbar Hassanzadeh, Hossein Saffari, Zahra Mosavian, Nasrin Vahedi, Effate Shabanian, "Evaluation of Reverse Osmosis System for Improving Water Quality Used for Dialysis Fluid", Journal of Health System Research 8, no.5 (2013): 782-790. magiran.com/p1094231
علی شهریاری، مهناز نیک آئین، مهدی حاجیان، مرضیه وحید دستجردی، اکبر حسن زاده، حسین صفاری، زهرا موسویان، نسرین واحدی، عفت شبانیان، (1391). 'ارزیابی سیستم های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز بیمارستان های شهر اصفهان'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 8(5)، صص.782-790. magiran.com/p1094231
Ali Shahryari, Mahnaz Nikaeen, Mehdi Hajiannejad, Marzieh Vahid Dastjerdi, Akbar Hassanzadeh, Hossein Saffari, Zahra Mosavian, Nasrin Vahedi, Effate Shabanian, (2013). 'Evaluation of Reverse Osmosis System for Improving Water Quality Used for Dialysis Fluid', Journal of Health System Research, 8(5), pp.782-790. magiran.com/p1094231
علی شهریاری؛ مهناز نیک آئین؛ مهدی حاجیان؛ مرضیه وحید دستجردی؛ اکبر حسن زاده؛ حسین صفاری؛ زهرا موسویان؛ نسرین واحدی؛ عفت شبانیان. "ارزیابی سیستم های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز بیمارستان های شهر اصفهان". مجله تحقیقات نظام سلامت، 8 ،5 ، 1391، 782-790. magiran.com/p1094231
Ali Shahryari; Mahnaz Nikaeen; Mehdi Hajiannejad; Marzieh Vahid Dastjerdi; Akbar Hassanzadeh; Hossein Saffari; Zahra Mosavian; Nasrin Vahedi; Effate Shabanian. "Evaluation of Reverse Osmosis System for Improving Water Quality Used for Dialysis Fluid", Journal of Health System Research, 8, 5, 2013, 782-790. magiran.com/p1094231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال