ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین رضوی حاجی آقا، شیده سادات هاشمی، (1391). طراحی و کاربرد روش TOPSIS بر اساس مجموعه های فازی شهودگرا برای ارزیابی و اولویت بندی بازارهای هدف: مطالعه موردی، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 10(56)، 67. magiran.com/p1094384
سید حسین رضوی حاجی آقا، شیده سادات هاشمی، طراحی و کاربرد روش TOPSIS بر اساس مجموعه های فازی شهودگرا برای ارزیابی و اولویت بندی بازارهای هدف: مطالعه موردی. دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 1391؛ 10(56): 67. magiran.com/p1094384
سید حسین رضوی حاجی آقا، شیده سادات هاشمی، "طراحی و کاربرد روش TOPSIS بر اساس مجموعه های فازی شهودگرا برای ارزیابی و اولویت بندی بازارهای هدف: مطالعه موردی"، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی 10، شماره 56 (1391): 67. magiran.com/p1094384
سید حسین رضوی حاجی آقا، شیده سادات هاشمی، (1391). 'طراحی و کاربرد روش TOPSIS بر اساس مجموعه های فازی شهودگرا برای ارزیابی و اولویت بندی بازارهای هدف: مطالعه موردی'، دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 10(56)، صص.67. magiran.com/p1094384
سید حسین رضوی حاجی آقا؛ شیده سادات هاشمی. "طراحی و کاربرد روش TOPSIS بر اساس مجموعه های فازی شهودگرا برای ارزیابی و اولویت بندی بازارهای هدف: مطالعه موردی". دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، 10 ،56 ، 1391، 67. magiran.com/p1094384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال