ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام قنبری پاکدهی، حسین روهنده، (1391). داده های تعادلی و انرژی گیبس اضافی برای محلول آب و DMAZ در فشار 4 کیلو پاسکال، فصلنامه مواد پر انرژی، 7(3)، 9. magiran.com/p1095848
S. G. Pakdehi, H. Rouhandeh, (2013). Equilibrium Data and Excess Molar Gibbs Energy for DMAZ and Water Solution at 4kPa, Journal of Energetic Materials, 7(3), 9. magiran.com/p1095848
شهرام قنبری پاکدهی، حسین روهنده، داده های تعادلی و انرژی گیبس اضافی برای محلول آب و DMAZ در فشار 4 کیلو پاسکال. فصلنامه مواد پر انرژی، 1391؛ 7(3): 9. magiran.com/p1095848
S. G. Pakdehi, H. Rouhandeh, Equilibrium Data and Excess Molar Gibbs Energy for DMAZ and Water Solution at 4kPa, Journal of Energetic Materials, 2013; 7(3): 9. magiran.com/p1095848
شهرام قنبری پاکدهی، حسین روهنده، "داده های تعادلی و انرژی گیبس اضافی برای محلول آب و DMAZ در فشار 4 کیلو پاسکال"، فصلنامه مواد پر انرژی 7، شماره 3 (1391): 9. magiran.com/p1095848
S. G. Pakdehi, H. Rouhandeh, "Equilibrium Data and Excess Molar Gibbs Energy for DMAZ and Water Solution at 4kPa", Journal of Energetic Materials 7, no.3 (2013): 9. magiran.com/p1095848
شهرام قنبری پاکدهی، حسین روهنده، (1391). 'داده های تعادلی و انرژی گیبس اضافی برای محلول آب و DMAZ در فشار 4 کیلو پاسکال'، فصلنامه مواد پر انرژی، 7(3)، صص.9. magiran.com/p1095848
S. G. Pakdehi, H. Rouhandeh, (2013). 'Equilibrium Data and Excess Molar Gibbs Energy for DMAZ and Water Solution at 4kPa', Journal of Energetic Materials, 7(3), pp.9. magiran.com/p1095848
شهرام قنبری پاکدهی؛ حسین روهنده. "داده های تعادلی و انرژی گیبس اضافی برای محلول آب و DMAZ در فشار 4 کیلو پاسکال". فصلنامه مواد پر انرژی، 7 ،3 ، 1391، 9. magiran.com/p1095848
S. G. Pakdehi; H. Rouhandeh. "Equilibrium Data and Excess Molar Gibbs Energy for DMAZ and Water Solution at 4kPa", Journal of Energetic Materials, 7, 3, 2013, 9. magiran.com/p1095848
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال