ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا زارعی، کبری مردی، حسین دهقانی، سهیلا چلاوی، (1391). اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر ناچیز 2- متیل آزیریدین پس از جداسازی و پیش تغلیظ به روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی، فصلنامه مواد پر انرژی، 7(3)، 19. magiran.com/p1095849
A. R. Zarei, K. Mardi, H. Dehghani, S. Chalavi, (2013). Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of 2-Methylaziridine in Water and Wastewater Samples after Separation and Preconcentration Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Technique, Journal of Energetic Materials, 7(3), 19. magiran.com/p1095849
علیرضا زارعی، کبری مردی، حسین دهقانی، سهیلا چلاوی، اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر ناچیز 2- متیل آزیریدین پس از جداسازی و پیش تغلیظ به روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی. فصلنامه مواد پر انرژی، 1391؛ 7(3): 19. magiran.com/p1095849
A. R. Zarei, K. Mardi, H. Dehghani, S. Chalavi, Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of 2-Methylaziridine in Water and Wastewater Samples after Separation and Preconcentration Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Technique, Journal of Energetic Materials, 2013; 7(3): 19. magiran.com/p1095849
علیرضا زارعی، کبری مردی، حسین دهقانی، سهیلا چلاوی، "اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر ناچیز 2- متیل آزیریدین پس از جداسازی و پیش تغلیظ به روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی"، فصلنامه مواد پر انرژی 7، شماره 3 (1391): 19. magiran.com/p1095849
A. R. Zarei, K. Mardi, H. Dehghani, S. Chalavi, "Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of 2-Methylaziridine in Water and Wastewater Samples after Separation and Preconcentration Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Technique", Journal of Energetic Materials 7, no.3 (2013): 19. magiran.com/p1095849
علیرضا زارعی، کبری مردی، حسین دهقانی، سهیلا چلاوی، (1391). 'اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر ناچیز 2- متیل آزیریدین پس از جداسازی و پیش تغلیظ به روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی'، فصلنامه مواد پر انرژی، 7(3)، صص.19. magiran.com/p1095849
A. R. Zarei, K. Mardi, H. Dehghani, S. Chalavi, (2013). 'Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of 2-Methylaziridine in Water and Wastewater Samples after Separation and Preconcentration Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Technique', Journal of Energetic Materials, 7(3), pp.19. magiran.com/p1095849
علیرضا زارعی؛ کبری مردی؛ حسین دهقانی؛ سهیلا چلاوی. "اندازه گیری اسپکتروفتومتری مقادیر ناچیز 2- متیل آزیریدین پس از جداسازی و پیش تغلیظ به روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی". فصلنامه مواد پر انرژی، 7 ،3 ، 1391، 19. magiran.com/p1095849
A. R. Zarei; K. Mardi; H. Dehghani; S. Chalavi. "Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of 2-Methylaziridine in Water and Wastewater Samples after Separation and Preconcentration Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Technique", Journal of Energetic Materials, 7, 3, 2013, 19. magiran.com/p1095849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال