ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سجاد جعفری، سعید فعلی، (1391). تحلیل سوراخ شدن ورق های ساندویچی کامپوزیت- فوم تحت برخورد پرتابه با دماغه مسطح، فصلنامه مواد پر انرژی، 7(3)، 63. magiran.com/p1095853
S. S. Jafari, S. Felli, (2013). Perforation of Composite - Foam Sandwich Panel by Flat-Ended Projectile, Journal of Energetic Materials, 7(3), 63. magiran.com/p1095853
سید سجاد جعفری، سعید فعلی، تحلیل سوراخ شدن ورق های ساندویچی کامپوزیت- فوم تحت برخورد پرتابه با دماغه مسطح. فصلنامه مواد پر انرژی، 1391؛ 7(3): 63. magiran.com/p1095853
S. S. Jafari, S. Felli, Perforation of Composite - Foam Sandwich Panel by Flat-Ended Projectile, Journal of Energetic Materials, 2013; 7(3): 63. magiran.com/p1095853
سید سجاد جعفری، سعید فعلی، "تحلیل سوراخ شدن ورق های ساندویچی کامپوزیت- فوم تحت برخورد پرتابه با دماغه مسطح"، فصلنامه مواد پر انرژی 7، شماره 3 (1391): 63. magiran.com/p1095853
S. S. Jafari, S. Felli, "Perforation of Composite - Foam Sandwich Panel by Flat-Ended Projectile", Journal of Energetic Materials 7, no.3 (2013): 63. magiran.com/p1095853
سید سجاد جعفری، سعید فعلی، (1391). 'تحلیل سوراخ شدن ورق های ساندویچی کامپوزیت- فوم تحت برخورد پرتابه با دماغه مسطح'، فصلنامه مواد پر انرژی، 7(3)، صص.63. magiran.com/p1095853
S. S. Jafari, S. Felli, (2013). 'Perforation of Composite - Foam Sandwich Panel by Flat-Ended Projectile', Journal of Energetic Materials, 7(3), pp.63. magiran.com/p1095853
سید سجاد جعفری؛ سعید فعلی. "تحلیل سوراخ شدن ورق های ساندویچی کامپوزیت- فوم تحت برخورد پرتابه با دماغه مسطح". فصلنامه مواد پر انرژی، 7 ،3 ، 1391، 63. magiran.com/p1095853
S. S. Jafari; S. Felli. "Perforation of Composite - Foam Sandwich Panel by Flat-Ended Projectile", Journal of Energetic Materials, 7, 3, 2013, 63. magiran.com/p1095853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال