ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم صالحی فر، (1391). مروری بر نقش استاتین ها در درمان نارسایی قلبی با تاکید بر استرس اکسیداتیو، مجله تعالی بالینی، 1(1)، 115. magiran.com/p1097880
Ebrahim Salehifar, (2013). A Review of the Role of Statins in the Treatment of Heart Failure with the Emphasis on the Oxidative Stress, Clinical Excellence, 1(1), 115. magiran.com/p1097880
ابراهیم صالحی فر، مروری بر نقش استاتین ها در درمان نارسایی قلبی با تاکید بر استرس اکسیداتیو. مجله تعالی بالینی، 1391؛ 1(1): 115. magiran.com/p1097880
Ebrahim Salehifar, A Review of the Role of Statins in the Treatment of Heart Failure with the Emphasis on the Oxidative Stress, Clinical Excellence, 2013; 1(1): 115. magiran.com/p1097880
ابراهیم صالحی فر، "مروری بر نقش استاتین ها در درمان نارسایی قلبی با تاکید بر استرس اکسیداتیو"، مجله تعالی بالینی 1، شماره 1 (1391): 115. magiran.com/p1097880
Ebrahim Salehifar, "A Review of the Role of Statins in the Treatment of Heart Failure with the Emphasis on the Oxidative Stress", Clinical Excellence 1, no.1 (2013): 115. magiran.com/p1097880
ابراهیم صالحی فر، (1391). 'مروری بر نقش استاتین ها در درمان نارسایی قلبی با تاکید بر استرس اکسیداتیو'، مجله تعالی بالینی، 1(1)، صص.115. magiran.com/p1097880
Ebrahim Salehifar, (2013). 'A Review of the Role of Statins in the Treatment of Heart Failure with the Emphasis on the Oxidative Stress', Clinical Excellence, 1(1), pp.115. magiran.com/p1097880
ابراهیم صالحی فر. "مروری بر نقش استاتین ها در درمان نارسایی قلبی با تاکید بر استرس اکسیداتیو". مجله تعالی بالینی، 1 ،1 ، 1391، 115. magiran.com/p1097880
Ebrahim Salehifar. "A Review of the Role of Statins in the Treatment of Heart Failure with the Emphasis on the Oxidative Stress", Clinical Excellence, 1, 1, 2013, 115. magiran.com/p1097880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال