ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بادینی، زینب عصمتی، (1391). نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی، مجله حقوقی دادگستری، 76(78)، 9. magiran.com/p1098098
, (2012). A Critical Survey on, Administrative Justice Tribunal Votes In the Principle of Social Security Law, The Judiciary Law Journal, 76(78), 9. magiran.com/p1098098
حسن بادینی، زینب عصمتی، نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی. مجله حقوقی دادگستری، 1391؛ 76(78): 9. magiran.com/p1098098
, A Critical Survey on, Administrative Justice Tribunal Votes In the Principle of Social Security Law, The Judiciary Law Journal, 2012; 76(78): 9. magiran.com/p1098098
حسن بادینی، زینب عصمتی، "نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی"، مجله حقوقی دادگستری 76، شماره 78 (1391): 9. magiran.com/p1098098
, "A Critical Survey on, Administrative Justice Tribunal Votes In the Principle of Social Security Law", The Judiciary Law Journal 76, no.78 (2012): 9. magiran.com/p1098098
حسن بادینی، زینب عصمتی، (1391). 'نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی'، مجله حقوقی دادگستری، 76(78)، صص.9. magiran.com/p1098098
, (2012). 'A Critical Survey on, Administrative Justice Tribunal Votes In the Principle of Social Security Law', The Judiciary Law Journal, 76(78), pp.9. magiran.com/p1098098
حسن بادینی؛ زینب عصمتی. "نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی". مجله حقوقی دادگستری، 76 ،78 ، 1391، 9. magiran.com/p1098098
. "A Critical Survey on, Administrative Justice Tribunal Votes In the Principle of Social Security Law", The Judiciary Law Journal, 76, 78, 2012, 9. magiran.com/p1098098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال