ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم توکلی بینا، (1391). متون دینی؛ از قداست تا ادبیت (کلان روش پژوهش های ادبی معاصر درباره متون مقدس)، فصلنامه قبسات، 17(66)، 5. magiran.com/p1100146
Meitham Tavakkoli, Bina, (2013). Religious Texts; from Sacredness to Literariness, Qabasat, 17(66), 5. magiran.com/p1100146
میثم توکلی بینا، متون دینی؛ از قداست تا ادبیت (کلان روش پژوهش های ادبی معاصر درباره متون مقدس). فصلنامه قبسات، 1391؛ 17(66): 5. magiran.com/p1100146
Meitham Tavakkoli, Bina, Religious Texts; from Sacredness to Literariness, Qabasat, 2013; 17(66): 5. magiran.com/p1100146
میثم توکلی بینا، "متون دینی؛ از قداست تا ادبیت (کلان روش پژوهش های ادبی معاصر درباره متون مقدس)"، فصلنامه قبسات 17، شماره 66 (1391): 5. magiran.com/p1100146
Meitham Tavakkoli, Bina, "Religious Texts; from Sacredness to Literariness", Qabasat 17, no.66 (2013): 5. magiran.com/p1100146
میثم توکلی بینا، (1391). 'متون دینی؛ از قداست تا ادبیت (کلان روش پژوهش های ادبی معاصر درباره متون مقدس)'، فصلنامه قبسات، 17(66)، صص.5. magiran.com/p1100146
Meitham Tavakkoli, Bina, (2013). 'Religious Texts; from Sacredness to Literariness', Qabasat, 17(66), pp.5. magiran.com/p1100146
میثم توکلی بینا. "متون دینی؛ از قداست تا ادبیت (کلان روش پژوهش های ادبی معاصر درباره متون مقدس)". فصلنامه قبسات، 17 ،66 ، 1391، 5. magiran.com/p1100146
Meitham Tavakkoli; Bina. "Religious Texts; from Sacredness to Literariness", Qabasat, 17, 66, 2013, 5. magiran.com/p1100146
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال