ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمهدی بیابانکی، (1391). گونه های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی (یک مدل تعمیم یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین)، فصلنامه قبسات، 17(66)، 129. magiran.com/p1100151
Seyyed, Mahdi Biabanki, (2013). The Different Kinds of Confrontation of Religious Theology with Experimental Sciences A generalized model of Barber's View regarding the relation between science and religion, Qabasat, 17(66), 129. magiran.com/p1100151
سیدمهدی بیابانکی، گونه های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی (یک مدل تعمیم یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین). فصلنامه قبسات، 1391؛ 17(66): 129. magiran.com/p1100151
Seyyed, Mahdi Biabanki, The Different Kinds of Confrontation of Religious Theology with Experimental Sciences A generalized model of Barber's View regarding the relation between science and religion, Qabasat, 2013; 17(66): 129. magiran.com/p1100151
سیدمهدی بیابانکی، "گونه های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی (یک مدل تعمیم یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین)"، فصلنامه قبسات 17، شماره 66 (1391): 129. magiran.com/p1100151
Seyyed, Mahdi Biabanki, "The Different Kinds of Confrontation of Religious Theology with Experimental Sciences A generalized model of Barber's View regarding the relation between science and religion", Qabasat 17, no.66 (2013): 129. magiran.com/p1100151
سیدمهدی بیابانکی، (1391). 'گونه های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی (یک مدل تعمیم یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین)'، فصلنامه قبسات، 17(66)، صص.129. magiran.com/p1100151
Seyyed, Mahdi Biabanki, (2013). 'The Different Kinds of Confrontation of Religious Theology with Experimental Sciences A generalized model of Barber's View regarding the relation between science and religion', Qabasat, 17(66), pp.129. magiran.com/p1100151
سیدمهدی بیابانکی. "گونه های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی (یک مدل تعمیم یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین)". فصلنامه قبسات، 17 ،66 ، 1391، 129. magiran.com/p1100151
Seyyed; Mahdi Biabanki. "The Different Kinds of Confrontation of Religious Theology with Experimental Sciences A generalized model of Barber's View regarding the relation between science and religion", Qabasat, 17, 66, 2013, 129. magiran.com/p1100151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال