ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید عباس دخت، حسن مکاریان، حسین احمدی شرف، احمد غلامی، مهدی رحیمی، (1391). مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، مجله پژوهش علف های هرز، 4(2)، 63. magiran.com/p1101606
Hamid Abbasdokht, Hassan Makarian, Hossein Ahmadi Sharaf, Ahmad Gholami, Mehdi Rahimi, (2012). The study of integrated weed management (IWM), emphasizing the effect of seed priming on yield and yield components of maize (Zea mayz L.), Weed Research Journal, 4(2), 63. magiran.com/p1101606
حمید عباس دخت، حسن مکاریان، حسین احمدی شرف، احمد غلامی، مهدی رحیمی، مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت. مجله پژوهش علف های هرز، 1391؛ 4(2): 63. magiran.com/p1101606
Hamid Abbasdokht, Hassan Makarian, Hossein Ahmadi Sharaf, Ahmad Gholami, Mehdi Rahimi, The study of integrated weed management (IWM), emphasizing the effect of seed priming on yield and yield components of maize (Zea mayz L.), Weed Research Journal, 2012; 4(2): 63. magiran.com/p1101606
حمید عباس دخت، حسن مکاریان، حسین احمدی شرف، احمد غلامی، مهدی رحیمی، "مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت"، مجله پژوهش علف های هرز 4، شماره 2 (1391): 63. magiran.com/p1101606
Hamid Abbasdokht, Hassan Makarian, Hossein Ahmadi Sharaf, Ahmad Gholami, Mehdi Rahimi, "The study of integrated weed management (IWM), emphasizing the effect of seed priming on yield and yield components of maize (Zea mayz L.)", Weed Research Journal 4, no.2 (2012): 63. magiran.com/p1101606
حمید عباس دخت، حسن مکاریان، حسین احمدی شرف، احمد غلامی، مهدی رحیمی، (1391). 'مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت'، مجله پژوهش علف های هرز، 4(2)، صص.63. magiran.com/p1101606
Hamid Abbasdokht, Hassan Makarian, Hossein Ahmadi Sharaf, Ahmad Gholami, Mehdi Rahimi, (2012). 'The study of integrated weed management (IWM), emphasizing the effect of seed priming on yield and yield components of maize (Zea mayz L.)', Weed Research Journal, 4(2), pp.63. magiran.com/p1101606
حمید عباس دخت؛ حسن مکاریان؛ حسین احمدی شرف؛ احمد غلامی؛ مهدی رحیمی. "مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت". مجله پژوهش علف های هرز، 4 ،2 ، 1391، 63. magiran.com/p1101606
Hamid Abbasdokht; Hassan Makarian; Hossein Ahmadi Sharaf; Ahmad Gholami; Mehdi Rahimi. "The study of integrated weed management (IWM), emphasizing the effect of seed priming on yield and yield components of maize (Zea mayz L.)", Weed Research Journal, 4, 2, 2012, 63. magiran.com/p1101606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال