ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد رضاخانی مقدم، داوود شجاعی زاده، رویا صادقی، باقر پهلوان زاده، رویا شکوری مقدم، وحید فاتحی، (1391). بررسی شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 90-1389، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 11(4)، 103. magiran.com/p1104076
Rezakhani Mogaddam, Shojaezadah D., Sadeghi R., Pahlevanzadah B., Shakouri Moghaddam R., Fatehi V, (2013). Survey of Prevalence and Causes of the Trend of Hookah Smoking in Tehran University Students of Medical Sciences 2010-2011, Tolooe Behdasht, 11(4), 103. magiran.com/p1104076
حامد رضاخانی مقدم، داوود شجاعی زاده، رویا صادقی، باقر پهلوان زاده، رویا شکوری مقدم، وحید فاتحی، بررسی شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 90-1389. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1391؛ 11(4): 103. magiran.com/p1104076
Rezakhani Mogaddam, Shojaezadah D., Sadeghi R., Pahlevanzadah B., Shakouri Moghaddam R., Fatehi V, Survey of Prevalence and Causes of the Trend of Hookah Smoking in Tehran University Students of Medical Sciences 2010-2011, Tolooe Behdasht, 2013; 11(4): 103. magiran.com/p1104076
حامد رضاخانی مقدم، داوود شجاعی زاده، رویا صادقی، باقر پهلوان زاده، رویا شکوری مقدم، وحید فاتحی، "بررسی شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 90-1389"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 11، شماره 4 (1391): 103. magiran.com/p1104076
Rezakhani Mogaddam, Shojaezadah D., Sadeghi R., Pahlevanzadah B., Shakouri Moghaddam R., Fatehi V, "Survey of Prevalence and Causes of the Trend of Hookah Smoking in Tehran University Students of Medical Sciences 2010-2011", Tolooe Behdasht 11, no.4 (2013): 103. magiran.com/p1104076
حامد رضاخانی مقدم، داوود شجاعی زاده، رویا صادقی، باقر پهلوان زاده، رویا شکوری مقدم، وحید فاتحی، (1391). 'بررسی شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 90-1389'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 11(4)، صص.103. magiran.com/p1104076
Rezakhani Mogaddam, Shojaezadah D., Sadeghi R., Pahlevanzadah B., Shakouri Moghaddam R., Fatehi V, (2013). 'Survey of Prevalence and Causes of the Trend of Hookah Smoking in Tehran University Students of Medical Sciences 2010-2011', Tolooe Behdasht, 11(4), pp.103. magiran.com/p1104076
حامد رضاخانی مقدم؛ داوود شجاعی زاده؛ رویا صادقی؛ باقر پهلوان زاده؛ رویا شکوری مقدم؛ وحید فاتحی. "بررسی شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 90-1389". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 11 ،4 ، 1391، 103. magiran.com/p1104076
Rezakhani Mogaddam; Shojaezadah D.; Sadeghi R.; Pahlevanzadah B.; Shakouri Moghaddam R.; Fatehi V. "Survey of Prevalence and Causes of the Trend of Hookah Smoking in Tehran University Students of Medical Sciences 2010-2011", Tolooe Behdasht, 11, 4, 2013, 103. magiran.com/p1104076
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال