ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود نوری شادکام، ضیاء اسلامی، حسن مظفری خسروی، فاطمه زارع هرفته، (1391). بررسی تاثیر توزیع سبد غذایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر وضعیت رشد کودکان 6-1 ساله، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 11(4)، 12-20. magiran.com/p1104088
M. Noori Shadkam, Z. Eslami, H. Mozaffari-Khosravi, F. Zare, (2013). Effect of Delivery of Supportive Food Basket of relief-committee-of-Imam Khomeini on the Growth Status of Children 1-6 years old, Tolooe Behdasht, 11(4), 12-20. magiran.com/p1104088
محمود نوری شادکام، ضیاء اسلامی، حسن مظفری خسروی، فاطمه زارع هرفته، بررسی تاثیر توزیع سبد غذایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر وضعیت رشد کودکان 6-1 ساله. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1391؛ 11(4): 12-20. magiran.com/p1104088
M. Noori Shadkam, Z. Eslami, H. Mozaffari-Khosravi, F. Zare, Effect of Delivery of Supportive Food Basket of relief-committee-of-Imam Khomeini on the Growth Status of Children 1-6 years old, Tolooe Behdasht, 2013; 11(4): 12-20. magiran.com/p1104088
محمود نوری شادکام، ضیاء اسلامی، حسن مظفری خسروی، فاطمه زارع هرفته، "بررسی تاثیر توزیع سبد غذایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر وضعیت رشد کودکان 6-1 ساله"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 11، شماره 4 (1391): 12-20. magiran.com/p1104088
M. Noori Shadkam, Z. Eslami, H. Mozaffari-Khosravi, F. Zare, "Effect of Delivery of Supportive Food Basket of relief-committee-of-Imam Khomeini on the Growth Status of Children 1-6 years old", Tolooe Behdasht 11, no.4 (2013): 12-20. magiran.com/p1104088
محمود نوری شادکام، ضیاء اسلامی، حسن مظفری خسروی، فاطمه زارع هرفته، (1391). 'بررسی تاثیر توزیع سبد غذایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر وضعیت رشد کودکان 6-1 ساله'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 11(4)، صص.12-20. magiran.com/p1104088
M. Noori Shadkam, Z. Eslami, H. Mozaffari-Khosravi, F. Zare, (2013). 'Effect of Delivery of Supportive Food Basket of relief-committee-of-Imam Khomeini on the Growth Status of Children 1-6 years old', Tolooe Behdasht, 11(4), pp.12-20. magiran.com/p1104088
محمود نوری شادکام؛ ضیاء اسلامی؛ حسن مظفری خسروی؛ فاطمه زارع هرفته. "بررسی تاثیر توزیع سبد غذایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بر وضعیت رشد کودکان 6-1 ساله". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 11 ،4 ، 1391، 12-20. magiran.com/p1104088
M. Noori Shadkam; Z. Eslami; H. Mozaffari-Khosravi; F. Zare. "Effect of Delivery of Supportive Food Basket of relief-committee-of-Imam Khomeini on the Growth Status of Children 1-6 years old", Tolooe Behdasht, 11, 4, 2013, 12-20. magiran.com/p1104088
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال