ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته بهمنش، آذر آقا محمدی، مهتاب زینال زاده، ثریا خفری، (1392). بررسی تاثیر حمام نشسته روغن زیتون بر بهبود آسیب پرینه پس از زایمان، فصلنامه کومش، 14(3)، 309. magiran.com/p1104609
Fereshteh Behmanesh, Azar Aghamohammadi, Mahtab Zeinalzadeh, Soraya Khafri, (2013). Effects of olive oil sitz bath on improvement of perineal injury after delivery, Koomesh, 14(3), 309. magiran.com/p1104609
فرشته بهمنش، آذر آقا محمدی، مهتاب زینال زاده، ثریا خفری، بررسی تاثیر حمام نشسته روغن زیتون بر بهبود آسیب پرینه پس از زایمان. فصلنامه کومش، 1392؛ 14(3): 309. magiran.com/p1104609
Fereshteh Behmanesh, Azar Aghamohammadi, Mahtab Zeinalzadeh, Soraya Khafri, Effects of olive oil sitz bath on improvement of perineal injury after delivery, Koomesh, 2013; 14(3): 309. magiran.com/p1104609
فرشته بهمنش، آذر آقا محمدی، مهتاب زینال زاده، ثریا خفری، "بررسی تاثیر حمام نشسته روغن زیتون بر بهبود آسیب پرینه پس از زایمان"، فصلنامه کومش 14، شماره 3 (1392): 309. magiran.com/p1104609
Fereshteh Behmanesh, Azar Aghamohammadi, Mahtab Zeinalzadeh, Soraya Khafri, "Effects of olive oil sitz bath on improvement of perineal injury after delivery", Koomesh 14, no.3 (2013): 309. magiran.com/p1104609
فرشته بهمنش، آذر آقا محمدی، مهتاب زینال زاده، ثریا خفری، (1392). 'بررسی تاثیر حمام نشسته روغن زیتون بر بهبود آسیب پرینه پس از زایمان'، فصلنامه کومش، 14(3)، صص.309. magiran.com/p1104609
Fereshteh Behmanesh, Azar Aghamohammadi, Mahtab Zeinalzadeh, Soraya Khafri, (2013). 'Effects of olive oil sitz bath on improvement of perineal injury after delivery', Koomesh, 14(3), pp.309. magiran.com/p1104609
فرشته بهمنش؛ آذر آقا محمدی؛ مهتاب زینال زاده؛ ثریا خفری. "بررسی تاثیر حمام نشسته روغن زیتون بر بهبود آسیب پرینه پس از زایمان". فصلنامه کومش، 14 ،3 ، 1392، 309. magiran.com/p1104609
Fereshteh Behmanesh; Azar Aghamohammadi; Mahtab Zeinalzadeh; Soraya Khafri. "Effects of olive oil sitz bath on improvement of perineal injury after delivery", Koomesh, 14, 3, 2013, 309. magiran.com/p1104609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال