ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحیل رضایی، مرتضی خمیری، مهران اعلمی، مهدی کاشانی نژاد، (1392). بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La5) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (Bb12) در ماست منجمد پروبیوتیک، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 8(4)، 371. magiran.com/p1105818
R. Rezaei, M. Khomeiri, M. Aalami, M. Kashaninejad, (2013). Effect of Guar Gum and Arabic Gum on the Viability of Lactobacillus acidophilus (La5) and Bifidobacterium lactis (Bb12) in Frozen Yogurt, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 8(4), 371. magiran.com/p1105818
راحیل رضایی، مرتضی خمیری، مهران اعلمی، مهدی کاشانی نژاد، بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La5) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (Bb12) در ماست منجمد پروبیوتیک. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1392؛ 8(4): 371. magiran.com/p1105818
R. Rezaei, M. Khomeiri, M. Aalami, M. Kashaninejad, Effect of Guar Gum and Arabic Gum on the Viability of Lactobacillus acidophilus (La5) and Bifidobacterium lactis (Bb12) in Frozen Yogurt, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2013; 8(4): 371. magiran.com/p1105818
راحیل رضایی، مرتضی خمیری، مهران اعلمی، مهدی کاشانی نژاد، "بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La5) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (Bb12) در ماست منجمد پروبیوتیک"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 8، شماره 4 (1392): 371. magiran.com/p1105818
R. Rezaei, M. Khomeiri, M. Aalami, M. Kashaninejad, "Effect of Guar Gum and Arabic Gum on the Viability of Lactobacillus acidophilus (La5) and Bifidobacterium lactis (Bb12) in Frozen Yogurt", Iranian Food Science and Technology Research Journal 8, no.4 (2013): 371. magiran.com/p1105818
راحیل رضایی، مرتضی خمیری، مهران اعلمی، مهدی کاشانی نژاد، (1392). 'بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La5) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (Bb12) در ماست منجمد پروبیوتیک'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 8(4)، صص.371. magiran.com/p1105818
R. Rezaei, M. Khomeiri, M. Aalami, M. Kashaninejad, (2013). 'Effect of Guar Gum and Arabic Gum on the Viability of Lactobacillus acidophilus (La5) and Bifidobacterium lactis (Bb12) in Frozen Yogurt', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 8(4), pp.371. magiran.com/p1105818
راحیل رضایی؛ مرتضی خمیری؛ مهران اعلمی؛ مهدی کاشانی نژاد. "بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La5) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (Bb12) در ماست منجمد پروبیوتیک". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 8 ،4 ، 1392، 371. magiran.com/p1105818
R. Rezaei; M. Khomeiri; M. Aalami; M. Kashaninejad. "Effect of Guar Gum and Arabic Gum on the Viability of Lactobacillus acidophilus (La5) and Bifidobacterium lactis (Bb12) in Frozen Yogurt", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 8, 4, 2013, 371. magiran.com/p1105818
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال