ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود علایی طالقانی، زهرا رحیم زاده، (1392). نقش گسل کرند در تحول شکل چین ها در شمال غرب زاگرس مورد: ناودیس ریجاب، مجله جغرافیا و توسعه، 11(30)، 179. magiran.com/p1105951
Dr. Mahmood Alaee Talegani, Dr. Zahra Rahimzadeh, (2013). The Role of Kerend Fault on Evolution of Folds in North Western Part of Zagros Case study: Rijab Syncline, Geography and Development Iranian Journal, 11(30), 179. magiran.com/p1105951
محمود علایی طالقانی، زهرا رحیم زاده، نقش گسل کرند در تحول شکل چین ها در شمال غرب زاگرس مورد: ناودیس ریجاب. مجله جغرافیا و توسعه، 1392؛ 11(30): 179. magiran.com/p1105951
Dr. Mahmood Alaee Talegani, Dr. Zahra Rahimzadeh, The Role of Kerend Fault on Evolution of Folds in North Western Part of Zagros Case study: Rijab Syncline, Geography and Development Iranian Journal, 2013; 11(30): 179. magiran.com/p1105951
محمود علایی طالقانی، زهرا رحیم زاده، "نقش گسل کرند در تحول شکل چین ها در شمال غرب زاگرس مورد: ناودیس ریجاب"، مجله جغرافیا و توسعه 11، شماره 30 (1392): 179. magiran.com/p1105951
Dr. Mahmood Alaee Talegani, Dr. Zahra Rahimzadeh, "The Role of Kerend Fault on Evolution of Folds in North Western Part of Zagros Case study: Rijab Syncline", Geography and Development Iranian Journal 11, no.30 (2013): 179. magiran.com/p1105951
محمود علایی طالقانی، زهرا رحیم زاده، (1392). 'نقش گسل کرند در تحول شکل چین ها در شمال غرب زاگرس مورد: ناودیس ریجاب'، مجله جغرافیا و توسعه، 11(30)، صص.179. magiran.com/p1105951
Dr. Mahmood Alaee Talegani, Dr. Zahra Rahimzadeh, (2013). 'The Role of Kerend Fault on Evolution of Folds in North Western Part of Zagros Case study: Rijab Syncline', Geography and Development Iranian Journal, 11(30), pp.179. magiran.com/p1105951
محمود علایی طالقانی؛ زهرا رحیم زاده. "نقش گسل کرند در تحول شکل چین ها در شمال غرب زاگرس مورد: ناودیس ریجاب". مجله جغرافیا و توسعه، 11 ،30 ، 1392، 179. magiran.com/p1105951
Dr. Mahmood Alaee Talegani; Dr. Zahra Rahimzadeh. "The Role of Kerend Fault on Evolution of Folds in North Western Part of Zagros Case study: Rijab Syncline", Geography and Development Iranian Journal, 11, 30, 2013, 179. magiran.com/p1105951
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال