ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس صادقی، معصومه سبکرو، محمدرضا طاهری، (1392). تاثیر حرکات فاز ساب هرسی نین و ساب سنونین در میدان نفتی آغاجاری (چاه های شماره 56، 140، 82)، فصلنامه زمین شناسی ایران، 6(22)، 3. magiran.com/p1108037
Sadeghi A., Sabokro M., Taheri M.R, (2013). Influence of Sub Hersinian and Sub Senonian tectonic phase in Aghajari Oil Field (Wells No. 56, 140, 82), Iranian Journal of Geology, 6(22), 3. magiran.com/p1108037
عباس صادقی، معصومه سبکرو، محمدرضا طاهری، تاثیر حرکات فاز ساب هرسی نین و ساب سنونین در میدان نفتی آغاجاری (چاه های شماره 56، 140، 82). فصلنامه زمین شناسی ایران، 1392؛ 6(22): 3. magiran.com/p1108037
Sadeghi A., Sabokro M., Taheri M.R, Influence of Sub Hersinian and Sub Senonian tectonic phase in Aghajari Oil Field (Wells No. 56, 140, 82), Iranian Journal of Geology, 2013; 6(22): 3. magiran.com/p1108037
عباس صادقی، معصومه سبکرو، محمدرضا طاهری، "تاثیر حرکات فاز ساب هرسی نین و ساب سنونین در میدان نفتی آغاجاری (چاه های شماره 56، 140، 82)"، فصلنامه زمین شناسی ایران 6، شماره 22 (1392): 3. magiran.com/p1108037
Sadeghi A., Sabokro M., Taheri M.R, "Influence of Sub Hersinian and Sub Senonian tectonic phase in Aghajari Oil Field (Wells No. 56, 140, 82)", Iranian Journal of Geology 6, no.22 (2013): 3. magiran.com/p1108037
عباس صادقی، معصومه سبکرو، محمدرضا طاهری، (1392). 'تاثیر حرکات فاز ساب هرسی نین و ساب سنونین در میدان نفتی آغاجاری (چاه های شماره 56، 140، 82)'، فصلنامه زمین شناسی ایران، 6(22)، صص.3. magiran.com/p1108037
Sadeghi A., Sabokro M., Taheri M.R, (2013). 'Influence of Sub Hersinian and Sub Senonian tectonic phase in Aghajari Oil Field (Wells No. 56, 140, 82)', Iranian Journal of Geology, 6(22), pp.3. magiran.com/p1108037
عباس صادقی؛ معصومه سبکرو؛ محمدرضا طاهری. "تاثیر حرکات فاز ساب هرسی نین و ساب سنونین در میدان نفتی آغاجاری (چاه های شماره 56، 140، 82)". فصلنامه زمین شناسی ایران، 6 ،22 ، 1392، 3. magiran.com/p1108037
Sadeghi A.; Sabokro M.; Taheri M.R. "Influence of Sub Hersinian and Sub Senonian tectonic phase in Aghajari Oil Field (Wells No. 56, 140, 82)", Iranian Journal of Geology, 6, 22, 2013, 3. magiran.com/p1108037
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال