ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین سرابندی، محمد کمالی، حسین مبارکی ، (1391). بررسی رابطه بین نقص عملکردهای بینایی و کیفیت زندگی نابینایان، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 8(6)، 1015. magiran.com/p1110913
Amin Sarabandi, Mohammad Kamali, Hossein Mobaraki, (2012). The relationship betweenimpairedvisualfunctionandquality of life of the blind, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 8(6), 1015. magiran.com/p1110913
امین سرابندی، محمد کمالی، حسین مبارکی ، بررسی رابطه بین نقص عملکردهای بینایی و کیفیت زندگی نابینایان. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1391؛ 8(6): 1015. magiran.com/p1110913
Amin Sarabandi, Mohammad Kamali, Hossein Mobaraki, The relationship betweenimpairedvisualfunctionandquality of life of the blind, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2012; 8(6): 1015. magiran.com/p1110913
امین سرابندی، محمد کمالی، حسین مبارکی ، "بررسی رابطه بین نقص عملکردهای بینایی و کیفیت زندگی نابینایان"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 8، شماره 6 (1391): 1015. magiran.com/p1110913
Amin Sarabandi, Mohammad Kamali, Hossein Mobaraki, "The relationship betweenimpairedvisualfunctionandquality of life of the blind", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 8, no.6 (2012): 1015. magiran.com/p1110913
امین سرابندی، محمد کمالی، حسین مبارکی ، (1391). 'بررسی رابطه بین نقص عملکردهای بینایی و کیفیت زندگی نابینایان'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 8(6)، صص.1015. magiran.com/p1110913
Amin Sarabandi, Mohammad Kamali, Hossein Mobaraki, (2012). 'The relationship betweenimpairedvisualfunctionandquality of life of the blind', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 8(6), pp.1015. magiran.com/p1110913
امین سرابندی؛ محمد کمالی؛ حسین مبارکی . "بررسی رابطه بین نقص عملکردهای بینایی و کیفیت زندگی نابینایان". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 8 ،6 ، 1391، 1015. magiran.com/p1110913
Amin Sarabandi; Mohammad Kamali; Hossein Mobaraki. "The relationship betweenimpairedvisualfunctionandquality of life of the blind", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 8, 6, 2012, 1015. magiran.com/p1110913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال