ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه نظری، غلامعلی افروز، غلامرضا خجسته مهر، مسعود لواسانی، (1392). مقایسه ویژگی های زیستی والدین خویشناوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی اهواز، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 13(114)، 5. magiran.com/p1111192
Somayeh Nazari, Gholamail Afrooz, Gholamreza Khojasteh Mehr, Mosoud Lavasani, (2013). A comparative study on the biological characteristics of Parents with two or more Disabled Children in Rural and Urban area of Ahwaz, Journal of Exceptional Education, 13(114), 5. magiran.com/p1111192
سمیه نظری، غلامعلی افروز، غلامرضا خجسته مهر، مسعود لواسانی، مقایسه ویژگی های زیستی والدین خویشناوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی اهواز. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 1392؛ 13(114): 5. magiran.com/p1111192
Somayeh Nazari, Gholamail Afrooz, Gholamreza Khojasteh Mehr, Mosoud Lavasani, A comparative study on the biological characteristics of Parents with two or more Disabled Children in Rural and Urban area of Ahwaz, Journal of Exceptional Education, 2013; 13(114): 5. magiran.com/p1111192
سمیه نظری، غلامعلی افروز، غلامرضا خجسته مهر، مسعود لواسانی، "مقایسه ویژگی های زیستی والدین خویشناوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی اهواز"، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 13، شماره 114 (1392): 5. magiran.com/p1111192
Somayeh Nazari, Gholamail Afrooz, Gholamreza Khojasteh Mehr, Mosoud Lavasani, "A comparative study on the biological characteristics of Parents with two or more Disabled Children in Rural and Urban area of Ahwaz", Journal of Exceptional Education 13, no.114 (2013): 5. magiran.com/p1111192
سمیه نظری، غلامعلی افروز، غلامرضا خجسته مهر، مسعود لواسانی، (1392). 'مقایسه ویژگی های زیستی والدین خویشناوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی اهواز'، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 13(114)، صص.5. magiran.com/p1111192
Somayeh Nazari, Gholamail Afrooz, Gholamreza Khojasteh Mehr, Mosoud Lavasani, (2013). 'A comparative study on the biological characteristics of Parents with two or more Disabled Children in Rural and Urban area of Ahwaz', Journal of Exceptional Education, 13(114), pp.5. magiran.com/p1111192
سمیه نظری؛ غلامعلی افروز؛ غلامرضا خجسته مهر؛ مسعود لواسانی. "مقایسه ویژگی های زیستی والدین خویشناوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی اهواز". نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، 13 ،114 ، 1392، 5. magiran.com/p1111192
Somayeh Nazari; Gholamail Afrooz; Gholamreza Khojasteh Mehr; Mosoud Lavasani. "A comparative study on the biological characteristics of Parents with two or more Disabled Children in Rural and Urban area of Ahwaz", Journal of Exceptional Education, 13, 114, 2013, 5. magiran.com/p1111192
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال