ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راجیندر سینگ جاسوال، مدحومیت سینگ ، (1392). تاثیر تجویز هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) در زمان فحلی و در طی دی استروس بر میزان بازده تولید مثلی گاوهای شیری نگهداری شده در شرایط آب و هوایی گرمسیری، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 14(1)، 57-60. magiran.com/p1111542
R. S. Jaswal, M. Singh, (2013). The effect of administration of gonadotropin releasing hormone analogue at estrus or during luteal phase on reproductive performance of dairy cows maintained under sub-temperate climate, Iranian Journal of Veterinary Research, 14(1), 57-60. magiran.com/p1111542
راجیندر سینگ جاسوال، مدحومیت سینگ ، تاثیر تجویز هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) در زمان فحلی و در طی دی استروس بر میزان بازده تولید مثلی گاوهای شیری نگهداری شده در شرایط آب و هوایی گرمسیری. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1392؛ 14(1): 57-60. magiran.com/p1111542
R. S. Jaswal, M. Singh, The effect of administration of gonadotropin releasing hormone analogue at estrus or during luteal phase on reproductive performance of dairy cows maintained under sub-temperate climate, Iranian Journal of Veterinary Research, 2013; 14(1): 57-60. magiran.com/p1111542
راجیندر سینگ جاسوال، مدحومیت سینگ ، "تاثیر تجویز هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) در زمان فحلی و در طی دی استروس بر میزان بازده تولید مثلی گاوهای شیری نگهداری شده در شرایط آب و هوایی گرمسیری"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 14، شماره 1 (1392): 57-60. magiran.com/p1111542
R. S. Jaswal, M. Singh, "The effect of administration of gonadotropin releasing hormone analogue at estrus or during luteal phase on reproductive performance of dairy cows maintained under sub-temperate climate", Iranian Journal of Veterinary Research 14, no.1 (2013): 57-60. magiran.com/p1111542
راجیندر سینگ جاسوال، مدحومیت سینگ ، (1392). 'تاثیر تجویز هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) در زمان فحلی و در طی دی استروس بر میزان بازده تولید مثلی گاوهای شیری نگهداری شده در شرایط آب و هوایی گرمسیری'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 14(1)، صص.57-60. magiran.com/p1111542
R. S. Jaswal, M. Singh, (2013). 'The effect of administration of gonadotropin releasing hormone analogue at estrus or during luteal phase on reproductive performance of dairy cows maintained under sub-temperate climate', Iranian Journal of Veterinary Research, 14(1), pp.57-60. magiran.com/p1111542
راجیندر سینگ جاسوال؛ مدحومیت سینگ . "تاثیر تجویز هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) در زمان فحلی و در طی دی استروس بر میزان بازده تولید مثلی گاوهای شیری نگهداری شده در شرایط آب و هوایی گرمسیری". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 14 ،1 ، 1392، 57-60. magiran.com/p1111542
R. S. Jaswal; M. Singh. "The effect of administration of gonadotropin releasing hormone analogue at estrus or during luteal phase on reproductive performance of dairy cows maintained under sub-temperate climate", Iranian Journal of Veterinary Research, 14, 1, 2013, 57-60. magiran.com/p1111542
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال