ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی روحبخش، حسین اسماعیلی، زینب اصمی، فاطمه عرب بنی اسد، علی شمسی زاده، محمد ابراهیم رضوانی، (1392). اثر عصاره هیدروالکلی شوید بر تشنج ایجاده شده با پنتیلن تترازول، فصلنامه افق دانش، 19(1)، 41. magiran.com/p1112673
Roohbakhsh A. , Esmaeili H., Asami Z., Arab Baniasad F., Shamsizadeh A., Rezvani M.E., (2013). Effect of Anethum graveolens hydroalcoholic extract on pentylenetetrazole-induced paroxysm, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 19(1), 41. magiran.com/p1112673
علی روحبخش، حسین اسماعیلی، زینب اصمی، فاطمه عرب بنی اسد، علی شمسی زاده، محمد ابراهیم رضوانی، اثر عصاره هیدروالکلی شوید بر تشنج ایجاده شده با پنتیلن تترازول. فصلنامه افق دانش، 1392؛ 19(1): 41. magiran.com/p1112673
Roohbakhsh A. , Esmaeili H., Asami Z., Arab Baniasad F., Shamsizadeh A., Rezvani M.E., Effect of Anethum graveolens hydroalcoholic extract on pentylenetetrazole-induced paroxysm, Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 2013; 19(1): 41. magiran.com/p1112673
علی روحبخش، حسین اسماعیلی، زینب اصمی، فاطمه عرب بنی اسد، علی شمسی زاده، محمد ابراهیم رضوانی، "اثر عصاره هیدروالکلی شوید بر تشنج ایجاده شده با پنتیلن تترازول"، فصلنامه افق دانش 19، شماره 1 (1392): 41. magiran.com/p1112673
Roohbakhsh A. , Esmaeili H., Asami Z., Arab Baniasad F., Shamsizadeh A., Rezvani M.E., "Effect of Anethum graveolens hydroalcoholic extract on pentylenetetrazole-induced paroxysm", Quarterly of Horizon of Medical Sciences 19, no.1 (2013): 41. magiran.com/p1112673
علی روحبخش، حسین اسماعیلی، زینب اصمی، فاطمه عرب بنی اسد، علی شمسی زاده، محمد ابراهیم رضوانی، (1392). 'اثر عصاره هیدروالکلی شوید بر تشنج ایجاده شده با پنتیلن تترازول'، فصلنامه افق دانش، 19(1)، صص.41. magiran.com/p1112673
Roohbakhsh A. , Esmaeili H., Asami Z., Arab Baniasad F., Shamsizadeh A., Rezvani M.E., (2013). 'Effect of Anethum graveolens hydroalcoholic extract on pentylenetetrazole-induced paroxysm', Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 19(1), pp.41. magiran.com/p1112673
علی روحبخش؛ حسین اسماعیلی؛ زینب اصمی؛ فاطمه عرب بنی اسد؛ علی شمسی زاده؛ محمد ابراهیم رضوانی. "اثر عصاره هیدروالکلی شوید بر تشنج ایجاده شده با پنتیلن تترازول". فصلنامه افق دانش، 19 ،1 ، 1392، 41. magiran.com/p1112673
Roohbakhsh A. ; Esmaeili H.; Asami Z.; Arab Baniasad F.; Shamsizadeh A.; Rezvani M.E.. "Effect of Anethum graveolens hydroalcoholic extract on pentylenetetrazole-induced paroxysm", Quarterly of Horizon of Medical Sciences, 19, 1, 2013, 41. magiran.com/p1112673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال