ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد میررضایی، بشیر حاجی بیگی، حسن آهنگری، مصطفی جمالی، حمیدرضا صابر، عبادالله سالک مقدم، مجید زیدی، علی عباسیان، مجید مسلمی، سیمین محمودی، (1392). شکایات اهداکنندگان و پاسخگویی مطلوب انتقال خون(نتیجه حاصل از بررسی 468 مورد شکایت)، فصلنامه خون، 10(1)، 1. magiran.com/p1112871
Dr. S.M. Mirrezaie , Dr. B. Hajibeigi, H. Ahangari, Dr. M. Jamali, Dr. Hr. Saber, Dr. E. Salek Moghadam, Dr. M. Zeidi, A. Abasian, Dr. M. Moslemi, S. Mahmoudi, (2013). Responding to blood donor feedbacks in Tehran Blood Transfusion Center, 2005-2010, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 10(1), 1. magiran.com/p1112871
سید محمد میررضایی، بشیر حاجی بیگی، حسن آهنگری، مصطفی جمالی، حمیدرضا صابر، عبادالله سالک مقدم، مجید زیدی، علی عباسیان، مجید مسلمی، سیمین محمودی، شکایات اهداکنندگان و پاسخگویی مطلوب انتقال خون(نتیجه حاصل از بررسی 468 مورد شکایت). فصلنامه خون، 1392؛ 10(1): 1. magiran.com/p1112871
Dr. S.M. Mirrezaie , Dr. B. Hajibeigi, H. Ahangari, Dr. M. Jamali, Dr. Hr. Saber, Dr. E. Salek Moghadam, Dr. M. Zeidi, A. Abasian, Dr. M. Moslemi, S. Mahmoudi, Responding to blood donor feedbacks in Tehran Blood Transfusion Center, 2005-2010, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 2013; 10(1): 1. magiran.com/p1112871
سید محمد میررضایی، بشیر حاجی بیگی، حسن آهنگری، مصطفی جمالی، حمیدرضا صابر، عبادالله سالک مقدم، مجید زیدی، علی عباسیان، مجید مسلمی، سیمین محمودی، "شکایات اهداکنندگان و پاسخگویی مطلوب انتقال خون(نتیجه حاصل از بررسی 468 مورد شکایت)"، فصلنامه خون 10، شماره 1 (1392): 1. magiran.com/p1112871
Dr. S.M. Mirrezaie , Dr. B. Hajibeigi, H. Ahangari, Dr. M. Jamali, Dr. Hr. Saber, Dr. E. Salek Moghadam, Dr. M. Zeidi, A. Abasian, Dr. M. Moslemi, S. Mahmoudi, "Responding to blood donor feedbacks in Tehran Blood Transfusion Center, 2005-2010", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization 10, no.1 (2013): 1. magiran.com/p1112871
سید محمد میررضایی، بشیر حاجی بیگی، حسن آهنگری، مصطفی جمالی، حمیدرضا صابر، عبادالله سالک مقدم، مجید زیدی، علی عباسیان، مجید مسلمی، سیمین محمودی، (1392). 'شکایات اهداکنندگان و پاسخگویی مطلوب انتقال خون(نتیجه حاصل از بررسی 468 مورد شکایت)'، فصلنامه خون، 10(1)، صص.1. magiran.com/p1112871
Dr. S.M. Mirrezaie , Dr. B. Hajibeigi, H. Ahangari, Dr. M. Jamali, Dr. Hr. Saber, Dr. E. Salek Moghadam, Dr. M. Zeidi, A. Abasian, Dr. M. Moslemi, S. Mahmoudi, (2013). 'Responding to blood donor feedbacks in Tehran Blood Transfusion Center, 2005-2010', Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 10(1), pp.1. magiran.com/p1112871
سید محمد میررضایی؛ بشیر حاجی بیگی؛ حسن آهنگری؛ مصطفی جمالی؛ حمیدرضا صابر؛ عبادالله سالک مقدم؛ مجید زیدی؛ علی عباسیان؛ مجید مسلمی؛ سیمین محمودی. "شکایات اهداکنندگان و پاسخگویی مطلوب انتقال خون(نتیجه حاصل از بررسی 468 مورد شکایت)". فصلنامه خون، 10 ،1 ، 1392، 1. magiran.com/p1112871
Dr. S.M. Mirrezaie ; Dr. B. Hajibeigi; H. Ahangari; Dr. M. Jamali; Dr. Hr. Saber; Dr. E. Salek Moghadam; Dr. M. Zeidi; A. Abasian; Dr. M. Moslemi; S. Mahmoudi. "Responding to blood donor feedbacks in Tehran Blood Transfusion Center, 2005-2010", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization, 10, 1, 2013, 1. magiran.com/p1112871
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال