ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید معارف، لیلا السادات مروجی، (1392). عاملی اصفهانی و تعامل با روایات باطنی با رویکرد به کتاب مقدمه مرآه الانوار و مشکاه الاسرار، دو فصلنامه حدیث پژوهی، 4(8)، 7. magiran.com/p1113003
Majid Maāref, Leylā Sādāte Moravveji, (2013). Ameli Esfahani and Interaction with Esoteric Traditions in " An Introduction to Mirāt-al-Anwār wa Mishkāt-al-Asrār", Hadith Studies, 4(8), 7. magiran.com/p1113003
مجید معارف، لیلا السادات مروجی، عاملی اصفهانی و تعامل با روایات باطنی با رویکرد به کتاب مقدمه مرآه الانوار و مشکاه الاسرار. دو فصلنامه حدیث پژوهی، 1392؛ 4(8): 7. magiran.com/p1113003
Majid Maāref, Leylā Sādāte Moravveji, Ameli Esfahani and Interaction with Esoteric Traditions in " An Introduction to Mirāt-al-Anwār wa Mishkāt-al-Asrār", Hadith Studies, 2013; 4(8): 7. magiran.com/p1113003
مجید معارف، لیلا السادات مروجی، "عاملی اصفهانی و تعامل با روایات باطنی با رویکرد به کتاب مقدمه مرآه الانوار و مشکاه الاسرار"، دو فصلنامه حدیث پژوهی 4، شماره 8 (1392): 7. magiran.com/p1113003
Majid Maāref, Leylā Sādāte Moravveji, "Ameli Esfahani and Interaction with Esoteric Traditions in " An Introduction to Mirāt-al-Anwār wa Mishkāt-al-Asrār"", Hadith Studies 4, no.8 (2013): 7. magiran.com/p1113003
مجید معارف، لیلا السادات مروجی، (1392). 'عاملی اصفهانی و تعامل با روایات باطنی با رویکرد به کتاب مقدمه مرآه الانوار و مشکاه الاسرار'، دو فصلنامه حدیث پژوهی، 4(8)، صص.7. magiran.com/p1113003
Majid Maāref, Leylā Sādāte Moravveji, (2013). 'Ameli Esfahani and Interaction with Esoteric Traditions in " An Introduction to Mirāt-al-Anwār wa Mishkāt-al-Asrār"', Hadith Studies, 4(8), pp.7. magiran.com/p1113003
مجید معارف؛ لیلا السادات مروجی. "عاملی اصفهانی و تعامل با روایات باطنی با رویکرد به کتاب مقدمه مرآه الانوار و مشکاه الاسرار". دو فصلنامه حدیث پژوهی، 4 ،8 ، 1392، 7. magiran.com/p1113003
Majid Maāref; Leylā Sādāte Moravveji. "Ameli Esfahani and Interaction with Esoteric Traditions in " An Introduction to Mirāt-al-Anwār wa Mishkāt-al-Asrār"", Hadith Studies, 4, 8, 2013, 7. magiran.com/p1113003
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال