ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لهراسب شاهقلیان، مسعود تشفام، پیمان اسدیان، حسین حسن پور، غلامرضا نیکبخت، (1391). تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آدر ریه جوجه های گوشتی و تخمگذار، مجله طب دامی ایران، 6(4)، 241. magiran.com/p1113822
Lohrasb Shahgholian, Mosoud Teshfam, Peyman Asadian, Hosein Hasanpour, Golam Reza Nikbakht, (2013). Developmental changes in Endothelin-1 and Endothelin type A receptor expression in the lungs of chickens (Broiler versus layer), Iranian Journal of Veterinary Medicine, 6(4), 241. magiran.com/p1113822
لهراسب شاهقلیان، مسعود تشفام، پیمان اسدیان، حسین حسن پور، غلامرضا نیکبخت، تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آدر ریه جوجه های گوشتی و تخمگذار. مجله طب دامی ایران، 1391؛ 6(4): 241. magiran.com/p1113822
Lohrasb Shahgholian, Mosoud Teshfam, Peyman Asadian, Hosein Hasanpour, Golam Reza Nikbakht, Developmental changes in Endothelin-1 and Endothelin type A receptor expression in the lungs of chickens (Broiler versus layer), Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2013; 6(4): 241. magiran.com/p1113822
لهراسب شاهقلیان، مسعود تشفام، پیمان اسدیان، حسین حسن پور، غلامرضا نیکبخت، "تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آدر ریه جوجه های گوشتی و تخمگذار"، مجله طب دامی ایران 6، شماره 4 (1391): 241. magiran.com/p1113822
Lohrasb Shahgholian, Mosoud Teshfam, Peyman Asadian, Hosein Hasanpour, Golam Reza Nikbakht, "Developmental changes in Endothelin-1 and Endothelin type A receptor expression in the lungs of chickens (Broiler versus layer)", Iranian Journal of Veterinary Medicine 6, no.4 (2013): 241. magiran.com/p1113822
لهراسب شاهقلیان، مسعود تشفام، پیمان اسدیان، حسین حسن پور، غلامرضا نیکبخت، (1391). 'تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آدر ریه جوجه های گوشتی و تخمگذار'، مجله طب دامی ایران، 6(4)، صص.241. magiran.com/p1113822
Lohrasb Shahgholian, Mosoud Teshfam, Peyman Asadian, Hosein Hasanpour, Golam Reza Nikbakht, (2013). 'Developmental changes in Endothelin-1 and Endothelin type A receptor expression in the lungs of chickens (Broiler versus layer)', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 6(4), pp.241. magiran.com/p1113822
لهراسب شاهقلیان؛ مسعود تشفام؛ پیمان اسدیان؛ حسین حسن پور؛ غلامرضا نیکبخت. "تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آدر ریه جوجه های گوشتی و تخمگذار". مجله طب دامی ایران، 6 ،4 ، 1391، 241. magiran.com/p1113822
Lohrasb Shahgholian; Mosoud Teshfam; Peyman Asadian; Hosein Hasanpour; Golam Reza Nikbakht. "Developmental changes in Endothelin-1 and Endothelin type A receptor expression in the lungs of chickens (Broiler versus layer)", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 6, 4, 2013, 241. magiran.com/p1113822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال