ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب مندعلی زاده، حبیب هنری، جواد شهلایی، (1392). تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2(3)، 141. magiran.com/p1113932
Mondalizadehz., Onarih., Hahlaee, J, (2013). Determination of Strategic, Existing and Desirable Situation of Entrepreneurship in Sport of Iran, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2(3), 141. magiran.com/p1113932
زینب مندعلی زاده، حبیب هنری، جواد شهلایی، تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 1392؛ 2(3): 141. magiran.com/p1113932
Mondalizadehz., Onarih., Hahlaee, J, Determination of Strategic, Existing and Desirable Situation of Entrepreneurship in Sport of Iran, Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2013; 2(3): 141. magiran.com/p1113932
زینب مندعلی زاده، حبیب هنری، جواد شهلایی، "تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور"، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 2، شماره 3 (1392): 141. magiran.com/p1113932
Mondalizadehz., Onarih., Hahlaee, J, "Determination of Strategic, Existing and Desirable Situation of Entrepreneurship in Sport of Iran", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior 2, no.3 (2013): 141. magiran.com/p1113932
زینب مندعلی زاده، حبیب هنری، جواد شهلایی، (1392). 'تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور'، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2(3)، صص.141. magiran.com/p1113932
Mondalizadehz., Onarih., Hahlaee, J, (2013). 'Determination of Strategic, Existing and Desirable Situation of Entrepreneurship in Sport of Iran', Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2(3), pp.141. magiran.com/p1113932
زینب مندعلی زاده؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی. "تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور". دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 2 ،3 ، 1392، 141. magiran.com/p1113932
Mondalizadehz.; Onarih.; Hahlaee; J. "Determination of Strategic, Existing and Desirable Situation of Entrepreneurship in Sport of Iran", Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior, 2, 3, 2013, 141. magiran.com/p1113932
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال