ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس صدرمحمدبیگی، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی ، (1391). برهمکنش ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X) و ویروس پیسک سبزرد تمشک (Rubus chlorotic mottle sobemovirus) جدا شده از کاهو در دو گونه سلمه تره، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 43(2)، 283. magiran.com/p1114904
Narges Sadr Mohammad Beigi, Mina Kouhi Habibi, Akbar Dizadji, (2013). Interaction of Lettuce Virus X and Lettuce Isolate of Rubus Chlorotic Mottle Virus on two Chenopodium Species, Iranian Journal of Plant Protection Science, 43(2), 283. magiran.com/p1114904
نرگس صدرمحمدبیگی، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی ، برهمکنش ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X) و ویروس پیسک سبزرد تمشک (Rubus chlorotic mottle sobemovirus) جدا شده از کاهو در دو گونه سلمه تره. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1391؛ 43(2): 283. magiran.com/p1114904
Narges Sadr Mohammad Beigi, Mina Kouhi Habibi, Akbar Dizadji, Interaction of Lettuce Virus X and Lettuce Isolate of Rubus Chlorotic Mottle Virus on two Chenopodium Species, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2013; 43(2): 283. magiran.com/p1114904
نرگس صدرمحمدبیگی، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی ، "برهمکنش ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X) و ویروس پیسک سبزرد تمشک (Rubus chlorotic mottle sobemovirus) جدا شده از کاهو در دو گونه سلمه تره"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 43، شماره 2 (1391): 283. magiran.com/p1114904
Narges Sadr Mohammad Beigi, Mina Kouhi Habibi, Akbar Dizadji, "Interaction of Lettuce Virus X and Lettuce Isolate of Rubus Chlorotic Mottle Virus on two Chenopodium Species", Iranian Journal of Plant Protection Science 43, no.2 (2013): 283. magiran.com/p1114904
نرگس صدرمحمدبیگی، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی ، (1391). 'برهمکنش ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X) و ویروس پیسک سبزرد تمشک (Rubus chlorotic mottle sobemovirus) جدا شده از کاهو در دو گونه سلمه تره'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 43(2)، صص.283. magiran.com/p1114904
Narges Sadr Mohammad Beigi, Mina Kouhi Habibi, Akbar Dizadji, (2013). 'Interaction of Lettuce Virus X and Lettuce Isolate of Rubus Chlorotic Mottle Virus on two Chenopodium Species', Iranian Journal of Plant Protection Science, 43(2), pp.283. magiran.com/p1114904
نرگس صدرمحمدبیگی؛ مینا کوهی حبیبی؛ اکبر دیزجی . "برهمکنش ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X) و ویروس پیسک سبزرد تمشک (Rubus chlorotic mottle sobemovirus) جدا شده از کاهو در دو گونه سلمه تره". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 43 ،2 ، 1391، 283. magiran.com/p1114904
Narges Sadr Mohammad Beigi; Mina Kouhi Habibi; Akbar Dizadji. "Interaction of Lettuce Virus X and Lettuce Isolate of Rubus Chlorotic Mottle Virus on two Chenopodium Species", Iranian Journal of Plant Protection Science, 43, 2, 2013, 283. magiran.com/p1114904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال