ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل ولدخانی، کاظم کارگشا، محمدحسن امینی، (1392). ساخت ابزارهای گیراندازی اتم، تولید کننده بخار سرد اتمی و تولید کننده هیدرید در اسپکترومتر جذب اتمی شعله ای و اندازه گیری کادمیم، جیوه و آرسنیک با حساسیت بالاتر، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 31(3)، 1. magiran.com/p1115147
Abolfazl Valadkhani, Kazem Kargosha, Mohammad Hasan Amini, (2013). Fabrication of Atom Trapping, Vapor Generating and Hydride Generating Devices for Flame Atomic Spectrometer and Determination of Cadmium, Mercury and Arsenic with Higher Sensitivity, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 31(3), 1. magiran.com/p1115147
ابوالفضل ولدخانی، کاظم کارگشا، محمدحسن امینی، ساخت ابزارهای گیراندازی اتم، تولید کننده بخار سرد اتمی و تولید کننده هیدرید در اسپکترومتر جذب اتمی شعله ای و اندازه گیری کادمیم، جیوه و آرسنیک با حساسیت بالاتر. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1392؛ 31(3): 1. magiran.com/p1115147
Abolfazl Valadkhani, Kazem Kargosha, Mohammad Hasan Amini, Fabrication of Atom Trapping, Vapor Generating and Hydride Generating Devices for Flame Atomic Spectrometer and Determination of Cadmium, Mercury and Arsenic with Higher Sensitivity, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2013; 31(3): 1. magiran.com/p1115147
ابوالفضل ولدخانی، کاظم کارگشا، محمدحسن امینی، "ساخت ابزارهای گیراندازی اتم، تولید کننده بخار سرد اتمی و تولید کننده هیدرید در اسپکترومتر جذب اتمی شعله ای و اندازه گیری کادمیم، جیوه و آرسنیک با حساسیت بالاتر"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 31، شماره 3 (1392): 1. magiran.com/p1115147
Abolfazl Valadkhani, Kazem Kargosha, Mohammad Hasan Amini, "Fabrication of Atom Trapping, Vapor Generating and Hydride Generating Devices for Flame Atomic Spectrometer and Determination of Cadmium, Mercury and Arsenic with Higher Sensitivity", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 31, no.3 (2013): 1. magiran.com/p1115147
ابوالفضل ولدخانی، کاظم کارگشا، محمدحسن امینی، (1392). 'ساخت ابزارهای گیراندازی اتم، تولید کننده بخار سرد اتمی و تولید کننده هیدرید در اسپکترومتر جذب اتمی شعله ای و اندازه گیری کادمیم، جیوه و آرسنیک با حساسیت بالاتر'، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 31(3)، صص.1. magiran.com/p1115147
Abolfazl Valadkhani, Kazem Kargosha, Mohammad Hasan Amini, (2013). 'Fabrication of Atom Trapping, Vapor Generating and Hydride Generating Devices for Flame Atomic Spectrometer and Determination of Cadmium, Mercury and Arsenic with Higher Sensitivity', Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 31(3), pp.1. magiran.com/p1115147
ابوالفضل ولدخانی؛ کاظم کارگشا؛ محمدحسن امینی. "ساخت ابزارهای گیراندازی اتم، تولید کننده بخار سرد اتمی و تولید کننده هیدرید در اسپکترومتر جذب اتمی شعله ای و اندازه گیری کادمیم، جیوه و آرسنیک با حساسیت بالاتر". نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 31 ،3 ، 1392، 1. magiran.com/p1115147
Abolfazl Valadkhani; Kazem Kargosha; Mohammad Hasan Amini. "Fabrication of Atom Trapping, Vapor Generating and Hydride Generating Devices for Flame Atomic Spectrometer and Determination of Cadmium, Mercury and Arsenic with Higher Sensitivity", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 31, 3, 2013, 1. magiran.com/p1115147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال