ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد اطاعت، حمیدرضا نصرتی، (1390). نفت، ژئواکونومیک و امنیت ملی ایران، فصلنامه فضای جغرافیایی، 11(36)، 65. magiran.com/p1116946
Javad Etaat, Hamid Reza Nosrati, (2012). Oil, Geo-economic and National Security of Iran, Geographic Space, 11(36), 65. magiran.com/p1116946
جواد اطاعت، حمیدرضا نصرتی، نفت، ژئواکونومیک و امنیت ملی ایران. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1390؛ 11(36): 65. magiran.com/p1116946
Javad Etaat, Hamid Reza Nosrati, Oil, Geo-economic and National Security of Iran, Geographic Space, 2012; 11(36): 65. magiran.com/p1116946
جواد اطاعت، حمیدرضا نصرتی، "نفت، ژئواکونومیک و امنیت ملی ایران"، فصلنامه فضای جغرافیایی 11، شماره 36 (1390): 65. magiran.com/p1116946
Javad Etaat, Hamid Reza Nosrati, "Oil, Geo-economic and National Security of Iran", Geographic Space 11, no.36 (2012): 65. magiran.com/p1116946
جواد اطاعت، حمیدرضا نصرتی، (1390). 'نفت، ژئواکونومیک و امنیت ملی ایران'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 11(36)، صص.65. magiran.com/p1116946
Javad Etaat, Hamid Reza Nosrati, (2012). 'Oil, Geo-economic and National Security of Iran', Geographic Space, 11(36), pp.65. magiran.com/p1116946
جواد اطاعت؛ حمیدرضا نصرتی. "نفت، ژئواکونومیک و امنیت ملی ایران". فصلنامه فضای جغرافیایی، 11 ،36 ، 1390، 65. magiran.com/p1116946
Javad Etaat; Hamid Reza Nosrati. "Oil, Geo-economic and National Security of Iran", Geographic Space, 11, 36, 2012, 65. magiran.com/p1116946
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال