ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل کاوسی، فریده اسدیان، سحر شاهپری، (1390). ساماندهی فضایی مدارس ابتدایی منطقه 5 و 22 تهران با تکیه بر اصول مدیریت شهری با استفاده از GIS، فصلنامه فضای جغرافیایی، 11(36)، 151. magiran.com/p1116950
Esmaeil Kavousy, Farideh Asadian, Sahar Shahpary, (2012). The Study of the Spacial Allocation of Primary Schools in Area 5 and 22 of Tehran Using ArcGIS Software according to Urban Management Principles, Geographic Space, 11(36), 151. magiran.com/p1116950
اسماعیل کاوسی، فریده اسدیان، سحر شاهپری، ساماندهی فضایی مدارس ابتدایی منطقه 5 و 22 تهران با تکیه بر اصول مدیریت شهری با استفاده از GIS. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1390؛ 11(36): 151. magiran.com/p1116950
Esmaeil Kavousy, Farideh Asadian, Sahar Shahpary, The Study of the Spacial Allocation of Primary Schools in Area 5 and 22 of Tehran Using ArcGIS Software according to Urban Management Principles, Geographic Space, 2012; 11(36): 151. magiran.com/p1116950
اسماعیل کاوسی، فریده اسدیان، سحر شاهپری، "ساماندهی فضایی مدارس ابتدایی منطقه 5 و 22 تهران با تکیه بر اصول مدیریت شهری با استفاده از GIS"، فصلنامه فضای جغرافیایی 11، شماره 36 (1390): 151. magiran.com/p1116950
Esmaeil Kavousy, Farideh Asadian, Sahar Shahpary, "The Study of the Spacial Allocation of Primary Schools in Area 5 and 22 of Tehran Using ArcGIS Software according to Urban Management Principles", Geographic Space 11, no.36 (2012): 151. magiran.com/p1116950
اسماعیل کاوسی، فریده اسدیان، سحر شاهپری، (1390). 'ساماندهی فضایی مدارس ابتدایی منطقه 5 و 22 تهران با تکیه بر اصول مدیریت شهری با استفاده از GIS'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 11(36)، صص.151. magiran.com/p1116950
Esmaeil Kavousy, Farideh Asadian, Sahar Shahpary, (2012). 'The Study of the Spacial Allocation of Primary Schools in Area 5 and 22 of Tehran Using ArcGIS Software according to Urban Management Principles', Geographic Space, 11(36), pp.151. magiran.com/p1116950
اسماعیل کاوسی؛ فریده اسدیان؛ سحر شاهپری. "ساماندهی فضایی مدارس ابتدایی منطقه 5 و 22 تهران با تکیه بر اصول مدیریت شهری با استفاده از GIS". فصلنامه فضای جغرافیایی، 11 ،36 ، 1390، 151. magiran.com/p1116950
Esmaeil Kavousy; Farideh Asadian; Sahar Shahpary. "The Study of the Spacial Allocation of Primary Schools in Area 5 and 22 of Tehran Using ArcGIS Software according to Urban Management Principles", Geographic Space, 11, 36, 2012, 151. magiran.com/p1116950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال