ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نگارش، منصوره شاه حسینی، (1390). بررسی روش های تخمین آبدهی سالانه و برآورد سیلاب های حوضه آبخیز تیغ آب شهرستان خاش، فصلنامه فضای جغرافیایی، 11(36)، 255. magiran.com/p1116955
Hossein Negharesh, Mansooreh Shah Hosseini, (2012). The Survey of Estimation Methods of Annual Discharge and Flood-Water of the Tighab (Catchment of Khash Township), Geographic Space, 11(36), 255. magiran.com/p1116955
حسین نگارش، منصوره شاه حسینی، بررسی روش های تخمین آبدهی سالانه و برآورد سیلاب های حوضه آبخیز تیغ آب شهرستان خاش. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1390؛ 11(36): 255. magiran.com/p1116955
Hossein Negharesh, Mansooreh Shah Hosseini, The Survey of Estimation Methods of Annual Discharge and Flood-Water of the Tighab (Catchment of Khash Township), Geographic Space, 2012; 11(36): 255. magiran.com/p1116955
حسین نگارش، منصوره شاه حسینی، "بررسی روش های تخمین آبدهی سالانه و برآورد سیلاب های حوضه آبخیز تیغ آب شهرستان خاش"، فصلنامه فضای جغرافیایی 11، شماره 36 (1390): 255. magiran.com/p1116955
Hossein Negharesh, Mansooreh Shah Hosseini, "The Survey of Estimation Methods of Annual Discharge and Flood-Water of the Tighab (Catchment of Khash Township)", Geographic Space 11, no.36 (2012): 255. magiran.com/p1116955
حسین نگارش، منصوره شاه حسینی، (1390). 'بررسی روش های تخمین آبدهی سالانه و برآورد سیلاب های حوضه آبخیز تیغ آب شهرستان خاش'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 11(36)، صص.255. magiran.com/p1116955
Hossein Negharesh, Mansooreh Shah Hosseini, (2012). 'The Survey of Estimation Methods of Annual Discharge and Flood-Water of the Tighab (Catchment of Khash Township)', Geographic Space, 11(36), pp.255. magiran.com/p1116955
حسین نگارش؛ منصوره شاه حسینی. "بررسی روش های تخمین آبدهی سالانه و برآورد سیلاب های حوضه آبخیز تیغ آب شهرستان خاش". فصلنامه فضای جغرافیایی، 11 ،36 ، 1390، 255. magiran.com/p1116955
Hossein Negharesh; Mansooreh Shah Hosseini. "The Survey of Estimation Methods of Annual Discharge and Flood-Water of the Tighab (Catchment of Khash Township)", Geographic Space, 11, 36, 2012, 255. magiran.com/p1116955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال