ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه خالصی، جعفر سلیمیان ، سید محمد موذنی، فرید عزیزی جلیلیان، (1391). مروری بر واکسن های مهندسی ژنتیک شده باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 20(4)، 252-271. magiran.com/p1116958
R. Khalesi, J. Salimian, Sm Moazeni, F. Azizi Jalilian, (2013). Review of Enterotoxigenic Escherichia coli bacteria vaccines, Ilam University of Medical Science, 20(4), 252-271. magiran.com/p1116958
راضیه خالصی، جعفر سلیمیان ، سید محمد موذنی، فرید عزیزی جلیلیان، مروری بر واکسن های مهندسی ژنتیک شده باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1391؛ 20(4): 252-271. magiran.com/p1116958
R. Khalesi, J. Salimian, Sm Moazeni, F. Azizi Jalilian, Review of Enterotoxigenic Escherichia coli bacteria vaccines, Ilam University of Medical Science, 2013; 20(4): 252-271. magiran.com/p1116958
راضیه خالصی، جعفر سلیمیان ، سید محمد موذنی، فرید عزیزی جلیلیان، "مروری بر واکسن های مهندسی ژنتیک شده باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 20، شماره 4 (1391): 252-271. magiran.com/p1116958
R. Khalesi, J. Salimian, Sm Moazeni, F. Azizi Jalilian, "Review of Enterotoxigenic Escherichia coli bacteria vaccines", Ilam University of Medical Science 20, no.4 (2013): 252-271. magiran.com/p1116958
راضیه خالصی، جعفر سلیمیان ، سید محمد موذنی، فرید عزیزی جلیلیان، (1391). 'مروری بر واکسن های مهندسی ژنتیک شده باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 20(4)، صص.252-271. magiran.com/p1116958
R. Khalesi, J. Salimian, Sm Moazeni, F. Azizi Jalilian, (2013). 'Review of Enterotoxigenic Escherichia coli bacteria vaccines', Ilam University of Medical Science, 20(4), pp.252-271. magiran.com/p1116958
راضیه خالصی؛ جعفر سلیمیان ؛ سید محمد موذنی؛ فرید عزیزی جلیلیان. "مروری بر واکسن های مهندسی ژنتیک شده باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 20 ،4 ، 1391، 252-271. magiran.com/p1116958
R. Khalesi; J. Salimian; Sm Moazeni; F. Azizi Jalilian. "Review of Enterotoxigenic Escherichia coli bacteria vaccines", Ilam University of Medical Science, 20, 4, 2013, 252-271. magiran.com/p1116958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال