ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فیروز جمالی، کریم حسین زاده، ایرج حاتمی علمداری، (1390). بررسی میزان تاثیرپذیری رویکرد برنامه ریزی فضایی شهری و منطقه ای کلان شهرهای ایران بر اساس تغییرات ساختارهای اقتصادی عصر جدید، فصلنامه فضای جغرافیایی، 11(36)، 297. magiran.com/p1116959
Iraj Hatami Alamdari, Karim Hosseinzadeh Dalir, Firooz Jamali, (2012). Studying the Impressionability of Approach of Iran's Metropolises Regional and Urban Spatial Planning Based on Changes in Economic Structures of New Era (Case Study: Metropolis of Tabriz), Geographic Space, 11(36), 297. magiran.com/p1116959
فیروز جمالی، کریم حسین زاده، ایرج حاتمی علمداری، بررسی میزان تاثیرپذیری رویکرد برنامه ریزی فضایی شهری و منطقه ای کلان شهرهای ایران بر اساس تغییرات ساختارهای اقتصادی عصر جدید. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1390؛ 11(36): 297. magiran.com/p1116959
Iraj Hatami Alamdari, Karim Hosseinzadeh Dalir, Firooz Jamali, Studying the Impressionability of Approach of Iran's Metropolises Regional and Urban Spatial Planning Based on Changes in Economic Structures of New Era (Case Study: Metropolis of Tabriz), Geographic Space, 2012; 11(36): 297. magiran.com/p1116959
فیروز جمالی، کریم حسین زاده، ایرج حاتمی علمداری، "بررسی میزان تاثیرپذیری رویکرد برنامه ریزی فضایی شهری و منطقه ای کلان شهرهای ایران بر اساس تغییرات ساختارهای اقتصادی عصر جدید"، فصلنامه فضای جغرافیایی 11، شماره 36 (1390): 297. magiran.com/p1116959
Iraj Hatami Alamdari, Karim Hosseinzadeh Dalir, Firooz Jamali, "Studying the Impressionability of Approach of Iran's Metropolises Regional and Urban Spatial Planning Based on Changes in Economic Structures of New Era (Case Study: Metropolis of Tabriz)", Geographic Space 11, no.36 (2012): 297. magiran.com/p1116959
فیروز جمالی، کریم حسین زاده، ایرج حاتمی علمداری، (1390). 'بررسی میزان تاثیرپذیری رویکرد برنامه ریزی فضایی شهری و منطقه ای کلان شهرهای ایران بر اساس تغییرات ساختارهای اقتصادی عصر جدید'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 11(36)، صص.297. magiran.com/p1116959
Iraj Hatami Alamdari, Karim Hosseinzadeh Dalir, Firooz Jamali, (2012). 'Studying the Impressionability of Approach of Iran's Metropolises Regional and Urban Spatial Planning Based on Changes in Economic Structures of New Era (Case Study: Metropolis of Tabriz)', Geographic Space, 11(36), pp.297. magiran.com/p1116959
فیروز جمالی؛ کریم حسین زاده؛ ایرج حاتمی علمداری. "بررسی میزان تاثیرپذیری رویکرد برنامه ریزی فضایی شهری و منطقه ای کلان شهرهای ایران بر اساس تغییرات ساختارهای اقتصادی عصر جدید". فصلنامه فضای جغرافیایی، 11 ،36 ، 1390، 297. magiran.com/p1116959
Iraj Hatami Alamdari; Karim Hosseinzadeh Dalir; Firooz Jamali. "Studying the Impressionability of Approach of Iran's Metropolises Regional and Urban Spatial Planning Based on Changes in Economic Structures of New Era (Case Study: Metropolis of Tabriz)", Geographic Space, 11, 36, 2012, 297. magiran.com/p1116959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال