ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین داوری، لامع اخلاقی، احمدرضا معمار، محمد جواد نمازی، فاطمه طباطبایی، سمیه طریحی، رامتین حدیقی، (1392). بررسی فراوانی انگل های روده ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 20(1)، 101-108. magiran.com/p1119295
Afshin Davari, Lame Akhlaghi, Ahmadreza Memar, Mohammadjavad Namazi, Fatemeh Tabatabaee, Somayyeh Tarihi, Ramtin Hadighi, (2013). Frequency of intestinal parasites on mental disabilities in rehabilitation centers in Ardabil city at 2011, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 20(1), 101-108. magiran.com/p1119295
افشین داوری، لامع اخلاقی، احمدرضا معمار، محمد جواد نمازی، فاطمه طباطبایی، سمیه طریحی، رامتین حدیقی، بررسی فراوانی انگل های روده ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1392؛ 20(1): 101-108. magiran.com/p1119295
Afshin Davari, Lame Akhlaghi, Ahmadreza Memar, Mohammadjavad Namazi, Fatemeh Tabatabaee, Somayyeh Tarihi, Ramtin Hadighi, Frequency of intestinal parasites on mental disabilities in rehabilitation centers in Ardabil city at 2011, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2013; 20(1): 101-108. magiran.com/p1119295
افشین داوری، لامع اخلاقی، احمدرضا معمار، محمد جواد نمازی، فاطمه طباطبایی، سمیه طریحی، رامتین حدیقی، "بررسی فراوانی انگل های روده ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 20، شماره 1 (1392): 101-108. magiran.com/p1119295
Afshin Davari, Lame Akhlaghi, Ahmadreza Memar, Mohammadjavad Namazi, Fatemeh Tabatabaee, Somayyeh Tarihi, Ramtin Hadighi, "Frequency of intestinal parasites on mental disabilities in rehabilitation centers in Ardabil city at 2011", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 20, no.1 (2013): 101-108. magiran.com/p1119295
افشین داوری، لامع اخلاقی، احمدرضا معمار، محمد جواد نمازی، فاطمه طباطبایی، سمیه طریحی، رامتین حدیقی، (1392). 'بررسی فراوانی انگل های روده ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 20(1)، صص.101-108. magiran.com/p1119295
Afshin Davari, Lame Akhlaghi, Ahmadreza Memar, Mohammadjavad Namazi, Fatemeh Tabatabaee, Somayyeh Tarihi, Ramtin Hadighi, (2013). 'Frequency of intestinal parasites on mental disabilities in rehabilitation centers in Ardabil city at 2011', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 20(1), pp.101-108. magiran.com/p1119295
افشین داوری؛ لامع اخلاقی؛ احمدرضا معمار؛ محمد جواد نمازی؛ فاطمه طباطبایی؛ سمیه طریحی؛ رامتین حدیقی. "بررسی فراوانی انگل های روده ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 20 ،1 ، 1392، 101-108. magiran.com/p1119295
Afshin Davari; Lame Akhlaghi; Ahmadreza Memar; Mohammadjavad Namazi; Fatemeh Tabatabaee; Somayyeh Tarihi; Ramtin Hadighi. "Frequency of intestinal parasites on mental disabilities in rehabilitation centers in Ardabil city at 2011", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 20, 1, 2013, 101-108. magiran.com/p1119295
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال