ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم عرب، فاطمه مدرسی، (1392). بلاغت نثر صوفیانه خطابی در تمهیدات عین القضات، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 13(25)، 293. magiran.com/p1120213
Fatemeh Modarresi, Maryam Arab, (2013). The Mystic Rhetoric of Prose in Tamhidat by Eyn-al-Ghozat Hamadani, Journal of Research in Persian Language and Literature, 13(25), 293. magiran.com/p1120213
مریم عرب، فاطمه مدرسی، بلاغت نثر صوفیانه خطابی در تمهیدات عین القضات. نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 1392؛ 13(25): 293. magiran.com/p1120213
Fatemeh Modarresi, Maryam Arab, The Mystic Rhetoric of Prose in Tamhidat by Eyn-al-Ghozat Hamadani, Journal of Research in Persian Language and Literature, 2013; 13(25): 293. magiran.com/p1120213
مریم عرب، فاطمه مدرسی، "بلاغت نثر صوفیانه خطابی در تمهیدات عین القضات"، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 13، شماره 25 (1392): 293. magiran.com/p1120213
Fatemeh Modarresi, Maryam Arab, "The Mystic Rhetoric of Prose in Tamhidat by Eyn-al-Ghozat Hamadani", Journal of Research in Persian Language and Literature 13, no.25 (2013): 293. magiran.com/p1120213
مریم عرب، فاطمه مدرسی، (1392). 'بلاغت نثر صوفیانه خطابی در تمهیدات عین القضات'، نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 13(25)، صص.293. magiran.com/p1120213
Fatemeh Modarresi, Maryam Arab, (2013). 'The Mystic Rhetoric of Prose in Tamhidat by Eyn-al-Ghozat Hamadani', Journal of Research in Persian Language and Literature, 13(25), pp.293. magiran.com/p1120213
مریم عرب؛ فاطمه مدرسی. "بلاغت نثر صوفیانه خطابی در تمهیدات عین القضات". نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 13 ،25 ، 1392، 293. magiran.com/p1120213
Fatemeh Modarresi; Maryam Arab. "The Mystic Rhetoric of Prose in Tamhidat by Eyn-al-Ghozat Hamadani", Journal of Research in Persian Language and Literature, 13, 25, 2013, 293. magiran.com/p1120213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال