ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله محمدی، مهری سید جوادی، عفت مظاهری، (1392). بررسی استرس مادران شیرخواران بستری در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی استان اردبیل در سال 1390، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 21(85)، 85. magiran.com/p1120385
Mohammadi R., Seyedjavadi M., Mazaheri E., (2013). Maternal Anxiety in Hospitalized Infants in Boali Training-Therapeutic Hospita in 2011, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 21(85), 85. magiran.com/p1120385
راحله محمدی، مهری سید جوادی، عفت مظاهری، بررسی استرس مادران شیرخواران بستری در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی استان اردبیل در سال 1390. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 1392؛ 21(85): 85. magiran.com/p1120385
Mohammadi R., Seyedjavadi M., Mazaheri E., Maternal Anxiety in Hospitalized Infants in Boali Training-Therapeutic Hospita in 2011, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2013; 21(85): 85. magiran.com/p1120385
راحله محمدی، مهری سید جوادی، عفت مظاهری، "بررسی استرس مادران شیرخواران بستری در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی استان اردبیل در سال 1390"، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 21، شماره 85 (1392): 85. magiran.com/p1120385
Mohammadi R., Seyedjavadi M., Mazaheri E., "Maternal Anxiety in Hospitalized Infants in Boali Training-Therapeutic Hospita in 2011", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 21, no.85 (2013): 85. magiran.com/p1120385
راحله محمدی، مهری سید جوادی، عفت مظاهری، (1392). 'بررسی استرس مادران شیرخواران بستری در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی استان اردبیل در سال 1390'، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 21(85)، صص.85. magiran.com/p1120385
Mohammadi R., Seyedjavadi M., Mazaheri E., (2013). 'Maternal Anxiety in Hospitalized Infants in Boali Training-Therapeutic Hospita in 2011', Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 21(85), pp.85. magiran.com/p1120385
راحله محمدی؛ مهری سید جوادی؛ عفت مظاهری. "بررسی استرس مادران شیرخواران بستری در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی استان اردبیل در سال 1390". Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 21 ،85 ، 1392، 85. magiran.com/p1120385
Mohammadi R.; Seyedjavadi M.; Mazaheri E.. "Maternal Anxiety in Hospitalized Infants in Boali Training-Therapeutic Hospita in 2011", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 21, 85, 2013, 85. magiran.com/p1120385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال