ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب زاهدیان نژادی، علیرضا توسلی، امیراشکان مهجور، فرزانه ابوعلی زاده، محمد علی تخشید ، (1391). همبستگی سطح سرمی آدنوزین دآمیناز با سطح گلوکز خون در دیابت حاملگی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، 241. magiran.com/p1120588
Zinab Zahediannejad, Alireza Tavasuli, Amirashkan Mahjor, Farzaneh Aboalizadeh, Mohammad Ali Takhshid, (2012). Association between Serum Adenosine Deaminase Activity and Blood Glucose Level in Gestational Diabetes, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), 241. magiran.com/p1120588
زینب زاهدیان نژادی، علیرضا توسلی، امیراشکان مهجور، فرزانه ابوعلی زاده، محمد علی تخشید ، همبستگی سطح سرمی آدنوزین دآمیناز با سطح گلوکز خون در دیابت حاملگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(4): 241. magiran.com/p1120588
Zinab Zahediannejad, Alireza Tavasuli, Amirashkan Mahjor, Farzaneh Aboalizadeh, Mohammad Ali Takhshid, Association between Serum Adenosine Deaminase Activity and Blood Glucose Level in Gestational Diabetes, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(4): 241. magiran.com/p1120588
زینب زاهدیان نژادی، علیرضا توسلی، امیراشکان مهجور، فرزانه ابوعلی زاده، محمد علی تخشید ، "همبستگی سطح سرمی آدنوزین دآمیناز با سطح گلوکز خون در دیابت حاملگی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 4 (1391): 241. magiran.com/p1120588
Zinab Zahediannejad, Alireza Tavasuli, Amirashkan Mahjor, Farzaneh Aboalizadeh, Mohammad Ali Takhshid, "Association between Serum Adenosine Deaminase Activity and Blood Glucose Level in Gestational Diabetes", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.4 (2012): 241. magiran.com/p1120588
زینب زاهدیان نژادی، علیرضا توسلی، امیراشکان مهجور، فرزانه ابوعلی زاده، محمد علی تخشید ، (1391). 'همبستگی سطح سرمی آدنوزین دآمیناز با سطح گلوکز خون در دیابت حاملگی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، صص.241. magiran.com/p1120588
Zinab Zahediannejad, Alireza Tavasuli, Amirashkan Mahjor, Farzaneh Aboalizadeh, Mohammad Ali Takhshid, (2012). 'Association between Serum Adenosine Deaminase Activity and Blood Glucose Level in Gestational Diabetes', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), pp.241. magiran.com/p1120588
زینب زاهدیان نژادی؛ علیرضا توسلی؛ امیراشکان مهجور؛ فرزانه ابوعلی زاده؛ محمد علی تخشید . "همبستگی سطح سرمی آدنوزین دآمیناز با سطح گلوکز خون در دیابت حاملگی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،4 ، 1391، 241. magiran.com/p1120588
Zinab Zahediannejad; Alireza Tavasuli; Amirashkan Mahjor; Farzaneh Aboalizadeh; Mohammad Ali Takhshid. "Association between Serum Adenosine Deaminase Activity and Blood Glucose Level in Gestational Diabetes", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 4, 2012, 241. magiran.com/p1120588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال