ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام معظمیان، نیما بهادر، منوچهر رسولی، نگار آذرپیرا، مهدی کلانی، (1391). بررسی فعالیت سیتوسیدالی توکسین کریستالی باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی CCRF-CEM، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، 247. magiran.com/p1120589
Elham Moazamian, Nima Bahador, Manouchehr Rasouli, Negar Azarpira, Mahdi Kalani, (2012). Investigation of Cytocidal Activity of Bacillus Thuringiensis Parasporal Toxin on CCRF-CEM Cell Line, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), 247. magiran.com/p1120589
الهام معظمیان، نیما بهادر، منوچهر رسولی، نگار آذرپیرا، مهدی کلانی، بررسی فعالیت سیتوسیدالی توکسین کریستالی باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی CCRF-CEM. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(4): 247. magiran.com/p1120589
Elham Moazamian, Nima Bahador, Manouchehr Rasouli, Negar Azarpira, Mahdi Kalani, Investigation of Cytocidal Activity of Bacillus Thuringiensis Parasporal Toxin on CCRF-CEM Cell Line, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(4): 247. magiran.com/p1120589
الهام معظمیان، نیما بهادر، منوچهر رسولی، نگار آذرپیرا، مهدی کلانی، "بررسی فعالیت سیتوسیدالی توکسین کریستالی باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی CCRF-CEM"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 4 (1391): 247. magiran.com/p1120589
Elham Moazamian, Nima Bahador, Manouchehr Rasouli, Negar Azarpira, Mahdi Kalani, "Investigation of Cytocidal Activity of Bacillus Thuringiensis Parasporal Toxin on CCRF-CEM Cell Line", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.4 (2012): 247. magiran.com/p1120589
الهام معظمیان، نیما بهادر، منوچهر رسولی، نگار آذرپیرا، مهدی کلانی، (1391). 'بررسی فعالیت سیتوسیدالی توکسین کریستالی باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی CCRF-CEM'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، صص.247. magiran.com/p1120589
Elham Moazamian, Nima Bahador, Manouchehr Rasouli, Negar Azarpira, Mahdi Kalani, (2012). 'Investigation of Cytocidal Activity of Bacillus Thuringiensis Parasporal Toxin on CCRF-CEM Cell Line', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), pp.247. magiran.com/p1120589
الهام معظمیان؛ نیما بهادر؛ منوچهر رسولی؛ نگار آذرپیرا؛ مهدی کلانی. "بررسی فعالیت سیتوسیدالی توکسین کریستالی باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی CCRF-CEM". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،4 ، 1391، 247. magiran.com/p1120589
Elham Moazamian; Nima Bahador; Manouchehr Rasouli; Negar Azarpira; Mahdi Kalani. "Investigation of Cytocidal Activity of Bacillus Thuringiensis Parasporal Toxin on CCRF-CEM Cell Line", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 4, 2012, 247. magiran.com/p1120589
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال