ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه جعفری، سهراب نجفی پور، محمد کارگر، عباس عبدالهی، جلال مردانه، مهدی فصیحی رامندی، سارا عبدالهی خیر آبادی، علی مروج، (1391). بررسی فنوتیپی مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت دارویی چندگانه، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، 254. magiran.com/p1120590
Somayyeh Jafari, Sohrab Najafipour , Mohammad Kargar, Abbas Abdollahi, Jalal Mardaneh, Mehdi Fasihy Ramandy, Sara Abdollahi Kheirabadi, Ali Moravej, (2012). Phenotypical Evaluation of Multi-Drug Resistant Acinetobacter Baumannii, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), 254. magiran.com/p1120590
سمیه جعفری، سهراب نجفی پور، محمد کارگر، عباس عبدالهی، جلال مردانه، مهدی فصیحی رامندی، سارا عبدالهی خیر آبادی، علی مروج، بررسی فنوتیپی مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت دارویی چندگانه. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(4): 254. magiran.com/p1120590
Somayyeh Jafari, Sohrab Najafipour , Mohammad Kargar, Abbas Abdollahi, Jalal Mardaneh, Mehdi Fasihy Ramandy, Sara Abdollahi Kheirabadi, Ali Moravej, Phenotypical Evaluation of Multi-Drug Resistant Acinetobacter Baumannii, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(4): 254. magiran.com/p1120590
سمیه جعفری، سهراب نجفی پور، محمد کارگر، عباس عبدالهی، جلال مردانه، مهدی فصیحی رامندی، سارا عبدالهی خیر آبادی، علی مروج، "بررسی فنوتیپی مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت دارویی چندگانه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 4 (1391): 254. magiran.com/p1120590
Somayyeh Jafari, Sohrab Najafipour , Mohammad Kargar, Abbas Abdollahi, Jalal Mardaneh, Mehdi Fasihy Ramandy, Sara Abdollahi Kheirabadi, Ali Moravej, "Phenotypical Evaluation of Multi-Drug Resistant Acinetobacter Baumannii", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.4 (2012): 254. magiran.com/p1120590
سمیه جعفری، سهراب نجفی پور، محمد کارگر، عباس عبدالهی، جلال مردانه، مهدی فصیحی رامندی، سارا عبدالهی خیر آبادی، علی مروج، (1391). 'بررسی فنوتیپی مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت دارویی چندگانه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، صص.254. magiran.com/p1120590
Somayyeh Jafari, Sohrab Najafipour , Mohammad Kargar, Abbas Abdollahi, Jalal Mardaneh, Mehdi Fasihy Ramandy, Sara Abdollahi Kheirabadi, Ali Moravej, (2012). 'Phenotypical Evaluation of Multi-Drug Resistant Acinetobacter Baumannii', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), pp.254. magiran.com/p1120590
سمیه جعفری؛ سهراب نجفی پور؛ محمد کارگر؛ عباس عبدالهی؛ جلال مردانه؛ مهدی فصیحی رامندی؛ سارا عبدالهی خیر آبادی؛ علی مروج. "بررسی فنوتیپی مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت دارویی چندگانه". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،4 ، 1391، 254. magiran.com/p1120590
Somayyeh Jafari; Sohrab Najafipour ; Mohammad Kargar; Abbas Abdollahi; Jalal Mardaneh; Mehdi Fasihy Ramandy; Sara Abdollahi Kheirabadi; Ali Moravej. "Phenotypical Evaluation of Multi-Drug Resistant Acinetobacter Baumannii", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 4, 2012, 254. magiran.com/p1120590
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال