ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد کارگر، نگار صعود، صادق قربانی دالینی، عباس دوستی، (1391). بررسی اپیدمیولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دارای اختلالات گوارشی استان چهارمحال و بختیاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، 266. magiran.com/p1120592
Mohammad Kargar, Negar Souod, Sadegh Ghorbani, Dalini, Abbas Doosti, (2012). Epidemiological evaluation of Helicobacter pylori infection in patients with gastrointestinal disorders in Chahar Mahal and Bakhtiari province, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), 266. magiran.com/p1120592
محمد کارگر، نگار صعود، صادق قربانی دالینی، عباس دوستی، بررسی اپیدمیولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دارای اختلالات گوارشی استان چهارمحال و بختیاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(4): 266. magiran.com/p1120592
Mohammad Kargar, Negar Souod, Sadegh Ghorbani, Dalini, Abbas Doosti, Epidemiological evaluation of Helicobacter pylori infection in patients with gastrointestinal disorders in Chahar Mahal and Bakhtiari province, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(4): 266. magiran.com/p1120592
محمد کارگر، نگار صعود، صادق قربانی دالینی، عباس دوستی، "بررسی اپیدمیولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دارای اختلالات گوارشی استان چهارمحال و بختیاری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 4 (1391): 266. magiran.com/p1120592
Mohammad Kargar, Negar Souod, Sadegh Ghorbani, Dalini, Abbas Doosti, "Epidemiological evaluation of Helicobacter pylori infection in patients with gastrointestinal disorders in Chahar Mahal and Bakhtiari province", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.4 (2012): 266. magiran.com/p1120592
محمد کارگر، نگار صعود، صادق قربانی دالینی، عباس دوستی، (1391). 'بررسی اپیدمیولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دارای اختلالات گوارشی استان چهارمحال و بختیاری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، صص.266. magiran.com/p1120592
Mohammad Kargar, Negar Souod, Sadegh Ghorbani, Dalini, Abbas Doosti, (2012). 'Epidemiological evaluation of Helicobacter pylori infection in patients with gastrointestinal disorders in Chahar Mahal and Bakhtiari province', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), pp.266. magiran.com/p1120592
محمد کارگر؛ نگار صعود؛ صادق قربانی دالینی؛ عباس دوستی. "بررسی اپیدمیولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دارای اختلالات گوارشی استان چهارمحال و بختیاری". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،4 ، 1391، 266. magiran.com/p1120592
Mohammad Kargar; Negar Souod; Sadegh Ghorbani; Dalini; Abbas Doosti. "Epidemiological evaluation of Helicobacter pylori infection in patients with gastrointestinal disorders in Chahar Mahal and Bakhtiari province", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 4, 2012, 266. magiran.com/p1120592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال