ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا علاییان جهرمی، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، حسین کارگر جهرمی، علیرضا علاییان، (1391). اثر قرص اکستازی بر تعداد فولیکول های تخمدان و محورهای هورمونی هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نابالغ، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، 279. magiran.com/p1120594
Zahra Allaeian, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Hosein Kargar Jahromi, Ali Reza Allaeian Jahromi, (2012). The Effect of Ecstasy (MDMA) on the Number of Ovary Follicles and Hormonal Axis of Pituitary-Gonadal in Immature Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), 279. magiran.com/p1120594
زهرا علاییان جهرمی، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، حسین کارگر جهرمی، علیرضا علاییان، اثر قرص اکستازی بر تعداد فولیکول های تخمدان و محورهای هورمونی هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نابالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(4): 279. magiran.com/p1120594
Zahra Allaeian, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Hosein Kargar Jahromi, Ali Reza Allaeian Jahromi, The Effect of Ecstasy (MDMA) on the Number of Ovary Follicles and Hormonal Axis of Pituitary-Gonadal in Immature Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(4): 279. magiran.com/p1120594
زهرا علاییان جهرمی، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، حسین کارگر جهرمی، علیرضا علاییان، "اثر قرص اکستازی بر تعداد فولیکول های تخمدان و محورهای هورمونی هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نابالغ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 4 (1391): 279. magiran.com/p1120594
Zahra Allaeian, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Hosein Kargar Jahromi, Ali Reza Allaeian Jahromi, "The Effect of Ecstasy (MDMA) on the Number of Ovary Follicles and Hormonal Axis of Pituitary-Gonadal in Immature Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.4 (2012): 279. magiran.com/p1120594
زهرا علاییان جهرمی، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، حسین کارگر جهرمی، علیرضا علاییان، (1391). 'اثر قرص اکستازی بر تعداد فولیکول های تخمدان و محورهای هورمونی هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نابالغ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، صص.279. magiran.com/p1120594
Zahra Allaeian, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Hosein Kargar Jahromi, Ali Reza Allaeian Jahromi, (2012). 'The Effect of Ecstasy (MDMA) on the Number of Ovary Follicles and Hormonal Axis of Pituitary-Gonadal in Immature Rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), pp.279. magiran.com/p1120594
زهرا علاییان جهرمی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ هوشنگ جمالی؛ حسین کارگر جهرمی؛ علیرضا علاییان. "اثر قرص اکستازی بر تعداد فولیکول های تخمدان و محورهای هورمونی هیپوفیز گناد در موش های صحرایی نابالغ". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،4 ، 1391، 279. magiran.com/p1120594
Zahra Allaeian; Vahid Hemayatkhah Jahromi; Houshang Jamali; Hosein Kargar Jahromi; Ali Reza Allaeian Jahromi. "The Effect of Ecstasy (MDMA) on the Number of Ovary Follicles and Hormonal Axis of Pituitary-Gonadal in Immature Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 4, 2012, 279. magiran.com/p1120594
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال