ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا همایونفر، الهام احرام پوش، سید امین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، سعید تقی زاده، امین الماسی، بهنام شاهسونی، حمید زند ، (1391). ایجاد مدل سندرم متابولیک از طریق رژیم غذایی در موش های صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، 288. magiran.com/p1120595
Reza Homayounfar, Elham Ehrampoush, Seyyed Amin Koohpaye, Mohammad Hasan Meshkibaf, Saeid Taghizade, Amin Almasi, Behnam Shahsavani, Hamid Zand, (2012). Diet-induced metabolic syndrome model in rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), 288. magiran.com/p1120595
رضا همایونفر، الهام احرام پوش، سید امین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، سعید تقی زاده، امین الماسی، بهنام شاهسونی، حمید زند ، ایجاد مدل سندرم متابولیک از طریق رژیم غذایی در موش های صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(4): 288. magiran.com/p1120595
Reza Homayounfar, Elham Ehrampoush, Seyyed Amin Koohpaye, Mohammad Hasan Meshkibaf, Saeid Taghizade, Amin Almasi, Behnam Shahsavani, Hamid Zand, Diet-induced metabolic syndrome model in rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(4): 288. magiran.com/p1120595
رضا همایونفر، الهام احرام پوش، سید امین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، سعید تقی زاده، امین الماسی، بهنام شاهسونی، حمید زند ، "ایجاد مدل سندرم متابولیک از طریق رژیم غذایی در موش های صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 4 (1391): 288. magiran.com/p1120595
Reza Homayounfar, Elham Ehrampoush, Seyyed Amin Koohpaye, Mohammad Hasan Meshkibaf, Saeid Taghizade, Amin Almasi, Behnam Shahsavani, Hamid Zand, "Diet-induced metabolic syndrome model in rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.4 (2012): 288. magiran.com/p1120595
رضا همایونفر، الهام احرام پوش، سید امین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، سعید تقی زاده، امین الماسی، بهنام شاهسونی، حمید زند ، (1391). 'ایجاد مدل سندرم متابولیک از طریق رژیم غذایی در موش های صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، صص.288. magiran.com/p1120595
Reza Homayounfar, Elham Ehrampoush, Seyyed Amin Koohpaye, Mohammad Hasan Meshkibaf, Saeid Taghizade, Amin Almasi, Behnam Shahsavani, Hamid Zand, (2012). 'Diet-induced metabolic syndrome model in rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), pp.288. magiran.com/p1120595
رضا همایونفر؛ الهام احرام پوش؛ سید امین کوهپایه؛ محمدحسن مشکی باف؛ سعید تقی زاده؛ امین الماسی؛ بهنام شاهسونی؛ حمید زند . "ایجاد مدل سندرم متابولیک از طریق رژیم غذایی در موش های صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،4 ، 1391، 288. magiran.com/p1120595
Reza Homayounfar; Elham Ehrampoush; Seyyed Amin Koohpaye; Mohammad Hasan Meshkibaf; Saeid Taghizade; Amin Almasi; Behnam Shahsavani; Hamid Zand. "Diet-induced metabolic syndrome model in rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 4, 2012, 288. magiran.com/p1120595
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال