ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید منصور کشفی، علی خانی جیحونی، رها افشاریانی، سید حمیدرضا طباطبایی، مریم یزدانخواه، (1391). بررسی توزیع فراوانی گروه های خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز و ارتباط گروه های خونی با بیماری دیابت 90-89، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، 297. magiran.com/p1120596
Seyyed Mansour Kashfi, Ali Khani Jeihooni, Raha Afshariani, Hamid Reza Tabatabaei, Mryam Yazdankhah, (2012). Frequency distribution of blood groups in diabetic patients and non diabetic patients in Shiraz Nader Kazemi clinic and the relationship between blood groups and diabetes (2010-2011), Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), 297. magiran.com/p1120596
سید منصور کشفی، علی خانی جیحونی، رها افشاریانی، سید حمیدرضا طباطبایی، مریم یزدانخواه، بررسی توزیع فراوانی گروه های خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز و ارتباط گروه های خونی با بیماری دیابت 90-89. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(4): 297. magiran.com/p1120596
Seyyed Mansour Kashfi, Ali Khani Jeihooni, Raha Afshariani, Hamid Reza Tabatabaei, Mryam Yazdankhah, Frequency distribution of blood groups in diabetic patients and non diabetic patients in Shiraz Nader Kazemi clinic and the relationship between blood groups and diabetes (2010-2011), Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(4): 297. magiran.com/p1120596
سید منصور کشفی، علی خانی جیحونی، رها افشاریانی، سید حمیدرضا طباطبایی، مریم یزدانخواه، "بررسی توزیع فراوانی گروه های خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز و ارتباط گروه های خونی با بیماری دیابت 90-89"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 4 (1391): 297. magiran.com/p1120596
Seyyed Mansour Kashfi, Ali Khani Jeihooni, Raha Afshariani, Hamid Reza Tabatabaei, Mryam Yazdankhah, "Frequency distribution of blood groups in diabetic patients and non diabetic patients in Shiraz Nader Kazemi clinic and the relationship between blood groups and diabetes (2010-2011)", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.4 (2012): 297. magiran.com/p1120596
سید منصور کشفی، علی خانی جیحونی، رها افشاریانی، سید حمیدرضا طباطبایی، مریم یزدانخواه، (1391). 'بررسی توزیع فراوانی گروه های خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز و ارتباط گروه های خونی با بیماری دیابت 90-89'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، صص.297. magiran.com/p1120596
Seyyed Mansour Kashfi, Ali Khani Jeihooni, Raha Afshariani, Hamid Reza Tabatabaei, Mryam Yazdankhah, (2012). 'Frequency distribution of blood groups in diabetic patients and non diabetic patients in Shiraz Nader Kazemi clinic and the relationship between blood groups and diabetes (2010-2011)', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), pp.297. magiran.com/p1120596
سید منصور کشفی؛ علی خانی جیحونی؛ رها افشاریانی؛ سید حمیدرضا طباطبایی؛ مریم یزدانخواه. "بررسی توزیع فراوانی گروه های خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز و ارتباط گروه های خونی با بیماری دیابت 90-89". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،4 ، 1391، 297. magiran.com/p1120596
Seyyed Mansour Kashfi; Ali Khani Jeihooni; Raha Afshariani; Hamid Reza Tabatabaei; Mryam Yazdankhah. "Frequency distribution of blood groups in diabetic patients and non diabetic patients in Shiraz Nader Kazemi clinic and the relationship between blood groups and diabetes (2010-2011)", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 4, 2012, 297. magiran.com/p1120596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال