ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین نقش، امیر مسعود مشایخ، سمانه خدادادی، (1391). تاثیر نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و تغییرات بافت قلب در موش های صحرایی نر نژاد ویستار، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، 303. magiran.com/p1120597
Noushin Naghsh, Amir Masoud Mashayekh, Samaneh Khodadadi, (2012). Effects of silver nanoparticle on lactate dehydrogenase activity and histological changes of heart tissue in male wistar rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), 303. magiran.com/p1120597
نوشین نقش، امیر مسعود مشایخ، سمانه خدادادی، تاثیر نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و تغییرات بافت قلب در موش های صحرایی نر نژاد ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(4): 303. magiran.com/p1120597
Noushin Naghsh, Amir Masoud Mashayekh, Samaneh Khodadadi, Effects of silver nanoparticle on lactate dehydrogenase activity and histological changes of heart tissue in male wistar rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(4): 303. magiran.com/p1120597
نوشین نقش، امیر مسعود مشایخ، سمانه خدادادی، "تاثیر نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و تغییرات بافت قلب در موش های صحرایی نر نژاد ویستار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 4 (1391): 303. magiran.com/p1120597
Noushin Naghsh, Amir Masoud Mashayekh, Samaneh Khodadadi, "Effects of silver nanoparticle on lactate dehydrogenase activity and histological changes of heart tissue in male wistar rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.4 (2012): 303. magiran.com/p1120597
نوشین نقش، امیر مسعود مشایخ، سمانه خدادادی، (1391). 'تاثیر نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و تغییرات بافت قلب در موش های صحرایی نر نژاد ویستار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، صص.303. magiran.com/p1120597
Noushin Naghsh, Amir Masoud Mashayekh, Samaneh Khodadadi, (2012). 'Effects of silver nanoparticle on lactate dehydrogenase activity and histological changes of heart tissue in male wistar rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), pp.303. magiran.com/p1120597
نوشین نقش؛ امیر مسعود مشایخ؛ سمانه خدادادی. "تاثیر نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز و تغییرات بافت قلب در موش های صحرایی نر نژاد ویستار". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،4 ، 1391، 303. magiran.com/p1120597
Noushin Naghsh; Amir Masoud Mashayekh; Samaneh Khodadadi. "Effects of silver nanoparticle on lactate dehydrogenase activity and histological changes of heart tissue in male wistar rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 4, 2012, 303. magiran.com/p1120597
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال