ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ذاکر عباسعلی، مجتبی کشاورز، احمد مظفر، محمد علی تخشید، محمدحسن مشکی باف، (1391). بررسی اثرات حفاظتی ویتامین E و سلنیوم بر اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر بالغ مقاوم به انسولین، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، 308. magiran.com/p1120598
Alireza Zakerabasali, Mojtaba Keshavarz, Ahmad Mozafar, Mohammad Ali Takhshid, Mohammad Hasan Meshkibaf, (2012). Protective effects of vitamin E and selenium on spermatogenesis in adult male rat insulin-resistant, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), 308. magiran.com/p1120598
علیرضا ذاکر عباسعلی، مجتبی کشاورز، احمد مظفر، محمد علی تخشید، محمدحسن مشکی باف، بررسی اثرات حفاظتی ویتامین E و سلنیوم بر اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر بالغ مقاوم به انسولین. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(4): 308. magiran.com/p1120598
Alireza Zakerabasali, Mojtaba Keshavarz, Ahmad Mozafar, Mohammad Ali Takhshid, Mohammad Hasan Meshkibaf, Protective effects of vitamin E and selenium on spermatogenesis in adult male rat insulin-resistant, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 2(4): 308. magiran.com/p1120598
علیرضا ذاکر عباسعلی، مجتبی کشاورز، احمد مظفر، محمد علی تخشید، محمدحسن مشکی باف، "بررسی اثرات حفاظتی ویتامین E و سلنیوم بر اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر بالغ مقاوم به انسولین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2، شماره 4 (1391): 308. magiran.com/p1120598
Alireza Zakerabasali, Mojtaba Keshavarz, Ahmad Mozafar, Mohammad Ali Takhshid, Mohammad Hasan Meshkibaf, "Protective effects of vitamin E and selenium on spermatogenesis in adult male rat insulin-resistant", Journal of Fasa University of Medical Sciences 2, no.4 (2012): 308. magiran.com/p1120598
علیرضا ذاکر عباسعلی، مجتبی کشاورز، احمد مظفر، محمد علی تخشید، محمدحسن مشکی باف، (1391). 'بررسی اثرات حفاظتی ویتامین E و سلنیوم بر اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر بالغ مقاوم به انسولین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2(4)، صص.308. magiran.com/p1120598
Alireza Zakerabasali, Mojtaba Keshavarz, Ahmad Mozafar, Mohammad Ali Takhshid, Mohammad Hasan Meshkibaf, (2012). 'Protective effects of vitamin E and selenium on spermatogenesis in adult male rat insulin-resistant', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(4), pp.308. magiran.com/p1120598
علیرضا ذاکر عباسعلی؛ مجتبی کشاورز؛ احمد مظفر؛ محمد علی تخشید؛ محمدحسن مشکی باف. "بررسی اثرات حفاظتی ویتامین E و سلنیوم بر اسپرماتوژنز موش های صحرایی نر بالغ مقاوم به انسولین". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 2 ،4 ، 1391، 308. magiran.com/p1120598
Alireza Zakerabasali; Mojtaba Keshavarz; Ahmad Mozafar; Mohammad Ali Takhshid; Mohammad Hasan Meshkibaf. "Protective effects of vitamin E and selenium on spermatogenesis in adult male rat insulin-resistant", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2, 4, 2012, 308. magiran.com/p1120598
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال