ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما فرپور، بیژن شفیعی، احمد صالحی، حمید کریمی، (1391). بررسی ارتباط بین افکار و باورهای نامناسب افراد دارای لکنت بزرگسال با میزان اضطراب و افسردگی آن ها، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 8(7)، 1173. magiran.com/p1121280
Sima Farpour, Bijan Shafie, Ahmad Salehi, Hamid Karimi, (2012). Relationship of unhelpful thoughts and beliefs about stuttering with anxiety and depression in Persian-speaking adults who stutter, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 8(7), 1173. magiran.com/p1121280
سیما فرپور، بیژن شفیعی، احمد صالحی، حمید کریمی، بررسی ارتباط بین افکار و باورهای نامناسب افراد دارای لکنت بزرگسال با میزان اضطراب و افسردگی آن ها. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1391؛ 8(7): 1173. magiran.com/p1121280
Sima Farpour, Bijan Shafie, Ahmad Salehi, Hamid Karimi, Relationship of unhelpful thoughts and beliefs about stuttering with anxiety and depression in Persian-speaking adults who stutter, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2012; 8(7): 1173. magiran.com/p1121280
سیما فرپور، بیژن شفیعی، احمد صالحی، حمید کریمی، "بررسی ارتباط بین افکار و باورهای نامناسب افراد دارای لکنت بزرگسال با میزان اضطراب و افسردگی آن ها"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 8، شماره 7 (1391): 1173. magiran.com/p1121280
Sima Farpour, Bijan Shafie, Ahmad Salehi, Hamid Karimi, "Relationship of unhelpful thoughts and beliefs about stuttering with anxiety and depression in Persian-speaking adults who stutter", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 8, no.7 (2012): 1173. magiran.com/p1121280
سیما فرپور، بیژن شفیعی، احمد صالحی، حمید کریمی، (1391). 'بررسی ارتباط بین افکار و باورهای نامناسب افراد دارای لکنت بزرگسال با میزان اضطراب و افسردگی آن ها'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 8(7)، صص.1173. magiran.com/p1121280
Sima Farpour, Bijan Shafie, Ahmad Salehi, Hamid Karimi, (2012). 'Relationship of unhelpful thoughts and beliefs about stuttering with anxiety and depression in Persian-speaking adults who stutter', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 8(7), pp.1173. magiran.com/p1121280
سیما فرپور؛ بیژن شفیعی؛ احمد صالحی؛ حمید کریمی. "بررسی ارتباط بین افکار و باورهای نامناسب افراد دارای لکنت بزرگسال با میزان اضطراب و افسردگی آن ها". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 8 ،7 ، 1391، 1173. magiran.com/p1121280
Sima Farpour; Bijan Shafie; Ahmad Salehi; Hamid Karimi. "Relationship of unhelpful thoughts and beliefs about stuttering with anxiety and depression in Persian-speaking adults who stutter", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 8, 7, 2012, 1173. magiran.com/p1121280
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال