ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید صدرالدین شجاع الدین، امیر داداش پور، (1392). بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی در آب بر سلامت عمومی روان مردان سالمند، فصلنامه سالمند، 8(28)، 56. magiran.com/p1121375
Seyyed Sadreddin Shojaeddin, Amir Ddadshpoor, (2013). Effect of an aquatic endurance exercise on mental general health in male elders, Iranian Journal of Ageing, 8(28), 56. magiran.com/p1121375
سید صدرالدین شجاع الدین، امیر داداش پور، بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی در آب بر سلامت عمومی روان مردان سالمند. فصلنامه سالمند، 1392؛ 8(28): 56. magiran.com/p1121375
Seyyed Sadreddin Shojaeddin, Amir Ddadshpoor, Effect of an aquatic endurance exercise on mental general health in male elders, Iranian Journal of Ageing, 2013; 8(28): 56. magiran.com/p1121375
سید صدرالدین شجاع الدین، امیر داداش پور، "بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی در آب بر سلامت عمومی روان مردان سالمند"، فصلنامه سالمند 8، شماره 28 (1392): 56. magiran.com/p1121375
Seyyed Sadreddin Shojaeddin, Amir Ddadshpoor, "Effect of an aquatic endurance exercise on mental general health in male elders", Iranian Journal of Ageing 8, no.28 (2013): 56. magiran.com/p1121375
سید صدرالدین شجاع الدین، امیر داداش پور، (1392). 'بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی در آب بر سلامت عمومی روان مردان سالمند'، فصلنامه سالمند، 8(28)، صص.56. magiran.com/p1121375
Seyyed Sadreddin Shojaeddin, Amir Ddadshpoor, (2013). 'Effect of an aquatic endurance exercise on mental general health in male elders', Iranian Journal of Ageing, 8(28), pp.56. magiran.com/p1121375
سید صدرالدین شجاع الدین؛ امیر داداش پور. "بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی در آب بر سلامت عمومی روان مردان سالمند". فصلنامه سالمند، 8 ،28 ، 1392، 56. magiran.com/p1121375
Seyyed Sadreddin Shojaeddin; Amir Ddadshpoor. "Effect of an aquatic endurance exercise on mental general health in male elders", Iranian Journal of Ageing, 8, 28, 2013, 56. magiran.com/p1121375
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال